078-2034021 algemeen@3bplus.nl

Duurzaamheid door bedrijven bevorderen

In dit artikel bespreken we manieren waarop we bedrijven kunnen aanmoedigen om duurzaam te ondernemen. We beginnen echter met het uitdrukken van duurzaamheid. Een van de grootste drempels om duurzaamheid mee te nemen in de bedrijfsvoering heeft namelijk te maken met de vraag wat duurzaam ondernemen een bedrijf oplevert. Dit laat zich bijvoorbeeld vaak lastig uitdrukken in een businessmodel. In de tweede alinea bespreken we aanvullend het belang van duurzame bedrijven. Wij zijn onder meer van mening dat bedrijven die duurzaam ondernemen een voorbeeldfunctie kunnen bekleden. We eindigen dit artikel ten slotte met een opsomming van een aantal manieren waarop stakeholders – waaronder consumenten – bedrijven kunnen bewegen naar het invoeren van duurzame bedrijfsvoering.

Duurzaamheid uitdrukken

Om duurzaamheid uit te drukken, moet een bedrijf milieu-integriteit, sociale gelijkheid en economische welvaart bezitten. Een moeilijk aspect is het meten en uitdrukken van duurzaamheid. In traditionele boekhouding verwijst de “bottom line” naar ofwel winst of verlies. Full cost of social accounting voegt met TBL twee andere varianten toe, namelijk de sociale en ecologische variant. Met de ratificatie van de standaard van de Verenigde Naties werd dit de dominante benadering voor de openbare sector. In sommige landen bestaan wettelijke vereisten voor sociale accounting, auditing en rapportage, maar een internationaal akkoord hierover is niet gehaald. ISO, de International Organization for Standardization, lanceerde in 2010 een internationale norm waarmee richtlijnen voor maatschappelijke verantwoordelijkheid verstrekt werden met de naam ISO 26000 of ISO SR. Het doel is om bij te dragen aan wereldwijde duurzame ontwikkeling. Dit door het bedrijfsleven en andere organisaties aan te moedigen om maatschappelijke verantwoordelijkheid uit te oefenen door hun invloed op werknemers, de natuurlijke omgeving en gemeenschappen te verbeteren. ISO 26000 is een vrijwillige begeleidingstandaard, zodat deze niet kan worden gebruikt als basis voor audits, conformiteitstests en certificaten. De richtlijnen geven advies over maatschappelijk verantwoord gedrag en mogelijke acties, zo worden gebruikers aangemoedigd zich te melden bij hun stakeholders en feedback te vragen.

Er zijn een aantal redenen die ten grondslag liggen aan de overtuiging dat een duurzame onderneming financieel beter zal presteren dan soortgenoten: 1) duurzaam ondernemen kan bedrijven laten profiteren door bezorgde, sociale consumenten aan te trekken, 2) duurzaamheid kan bijdragen aan het verminderen van de dreiging van overheidsregulering, 3) duurzaamheid kan activisten en non-gouvernementele organisaties tevreden stellen, en 4) duurzaamheid kan leiden tot materiële efficiëntie, energiebesparing en afvalvermindering. Argumenten als deze benadrukken het belang van informatie over duurzaamheid in het verminderen van informatie-asymmetrie en onzekerheid met betrekking tot factoren die van invloed zijn op bedrijfswaarde. De kenniseconomieën die vandaag de overhand hebben, pleiten voor erkenning van immateriële middelen die meestal niet opgenomen worden in de jaarrekening. Duurzaamheidsindices zijn ontwikkeld met het doel om stakeholders meer inzicht te geven. Aangezien het de goedkeuring van gerespecteerde partijen buiten de organisatie weerspiegelt, wordt de notering op de genoemde indices beschouwd als een belangrijke prestatie en signalering van de reputatie van een onderneming. De reputatie van een onderneming signaleert onder meer waarde-relevante informatie aan beleggers over hoe de effectiviteit van het bedrijf te vergelijken met die van concurrerenten. Daarnaast zien zij duurzaamheid als een signaal van toegenomen capaciteit om kansen te grijpen, kostenbesparingen te verkrijgen, en de nadelige gevolgen van falen, boetes en rechtszaken te minimaliseren. Daarnaast krijgen bedrijven opgenomen in indices de reputatie van marktleider op economische, milieu- en sociale onderdelen.

De belangrijkste onzekerheid voor duurzame ondernemers is of er sprake zal zijn van een businessmodel voor hun innovaties. Het voornaamste doel van een businessmodel is – vanuit een praktisch oogpunt – om organisaties de kans te geven waarde te creëren, leveren en vast te leggen. Een businessmodel kan gebaseerd zijn op financieel rendement, niet-financiële effecten zoals verbeterde reputatie, of de vermindering van sociale en milieu-kwalen. Zo’n duurzaam businessmodel wordt beschreven door een situatie waarin economisch succes is toegenomen, en milieu- en sociale kwesties de benodigde aandacht krijgen. De meeste bedrijven bezitten het potentieel voor één of meerdere businessmodellen voor duurzaamheid, maar dat wordt vaak niet (h)erkend als gevolg van accounting, management- en informatiesystemen, en organisatorische rigiditeit. Een businessmodel voor duurzaamheid wordt gekenmerkt door drie eisen: 1) het bedrijf moet een vrijwillige activiteit realiseren met de bedoeling bij te dragen aan de oplossing van maatschappelijke of milieuproblemen, 2) deze activiteit moet een positief bedrijfseffect of economische bijdrage leveren, welke gemeten of overtuigend bepleit kan worden, zoals kostenbesparingen, verkoopstijging, toegenomen concurrentievermogen of winst, en reputatietoename, en 3) er moet een duidelijke en overtuigende argumentatie bestaan dat een bepaalde activiteit heeft geleid of zal leiden tot zowel de beoogde maatschappelijke en milieueffecten als het economische effect. Het implementeren van een effectieve strategie voor duurzame ontwikkeling vereist een groot aantal stappen, processen, en een focus op metriek en communicatie. De topbedrijven die in staat zijn om een dergelijke strategie te implementeren, blinken uit in het bijpassen van moeilijke milieuconcepten bij heldere, bruikbare en meetbare initiatieven.

Duurzaamheid door bedrijven bevorderen

Een voorbeeldfunctie

In plaats van zich te concentreren op het aanpassen van gedrag – zoals het kopen zuinigere wasmachine –  komt echte duurzaamheid vooral met het aanpassen van levensstijl – weinig (of, beter nog, geen) vlees eten, minder vliegen en minder spullen kopen. Iemand aanmoedigen iemand om te denken dat het kopen van een efficiëntere auto voldoende is, is misleidend. Het is veel beter om ervoor te zorgen dat het drogen van kleding aan de lijn het nieuwe normaal wordt. Onze huidige visie op ‘het goede leven’ – het leven dat mensen nastreven – is het product van 75 jaar succesvolle marketing. Merken hebben de macht deze visie te veranderen. We hebben een nieuwe visie nodig van het goede leven – slimmer, gezonder, schoner – dat merken zullen gebruiken om hun interacties met klanten te bepalen en aspiraties voor te stellen die in overeenstemming zijn met duurzaam leven. Over de hele wereld hebben levensstijlen uit de middenklasse vergelijkbare voetafdrukken, aangedreven door ambities: een grotere woning, persoonlijke mobiliteit, apparaten, rijkere voeding. Bedrijven hebben oplossingen – slimmere huizen, multimodale mobiliteit, hernieuwbare energie – maar maatschappelijke aspiratie staat op gespannen voet met veel ervan. We moeten de cues herstellen wat betreft hoe een ambitieuze middenklasse levensstijlen eruit ziet, zakelijke oplossingen matchen aan veranderingen in aspiratie die samen duurzaam leven mogelijk maken. Bedrijven die investeren in producten en diensten die een duurzamere levensstijl ondersteunen, hebben er belang bij nieuwe inspirerende culturele codes, beelden en verhalen te ontwikkelen. Wat als we een ambitieus goed leven zouden kunnen presenteren dat eigenlijk beter was voor ons, onze gezinnen en de gemeenschappen waarin we leven? Wij geloven dat we dat kunnen, en dat merken de macht hebben om een visie te creëren van zowel een heden als een toekomst die meer in lijn is met het goede leven.

Invloed van stakeholders

Klanten kunnen de duurzaamheidsagenda van het bedrijf ondersteunen door groene producten te kopen en het merk van het bedrijf te promoten. Gemeenschappen zijn ook belangrijke invloeden op duurzaamheidssucces. Voor bedrijven met een aanzienlijke lokale voetafdruk, zoals bedrijven die zich bezighouden met productie of het extraheren van hulpbronnen, is de perceptie van de gemeenschap zelfs van cruciaal belang. Handhaving van de sociale licentie om binnen de gemeenschap te opereren, kan fricties en kosten verminderen en zelfs leiden tot samenwerking met lokale belanghebbenden.

De meeste werknemers zijn negatief over hun werkgever. Uit resultaten bij bedrijven die met succes een duurzaam bedrijfsmodel geïmplementeerd hebben, blijkt dat werknemers verlangen naar een gevoel van doelgerichtheid. Het komt er hierbij op neer dat de persoonlijke doelen en waarden van individuele medewerkers samengebracht worden met de waarden en doelen van de organisatie. Iedereen wil dat zijn of haar beroepsleven een hoger doel heeft dat verder gaat dan alleen geld verdienen. Bedrijven die de spanning die mensen voelen tussen hun persoonlijke waarden en de belangen van het bedrijf kunnen oplossen, zullen baat hebben bij een zeer betrokken en productieve beroepsbevolking, die trots zijn om een rol te spelen in het brengen van duurzame verandering.

De volgende stappen laten zien hoe klanten, gemeenschappen en medewerkers te betrekken bij de duurzaamheidsmissie van het bedrijf.

 • Bepaal het langetermijndoel van het bedrijf. Waarom doet het bedrijf wat het doet? Leiders moeten deze vraag stellen en de antwoorden delen. Het denken aan het sociale doel van een bedrijf stelt stakeholders in staat  het bedrijf te gebruiken als middel om hun waarden tot uitdrukking te brengen.
 • Beschrijf de economische argumenten voor duurzaamheid. Onderzoek heeft aangetoond dat echt duurzaam ondernemen winstgevend is. Het is zaak deze kennis ook met werknemers te delen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan energie-efficiëntie, hetgeen duidelijk goed is voor het milieu en goed voor het bedrijfsleven, omdat elke kilowatt aan elektriciteit die niet wordt verbruikt, de uitstoot van broeikasgassen vermijdt en de winstcijfers verbetert.
 • Creëer duurzame kennis en competentie. Om het geloof in het duurzame kunnen van het bedrijf te versterken, is het belangrijk te investeren in het informeren over duurzaamheid. Mensen moeten weten waarom een actie belangrijk is en hoe ze deze moeten uitvoeren. Ook is het zaak systemen en processen te creëren die het voor werknemers gemakkelijker maken om duurzaamheid te integreren in hun beslissingen.
 • Maak van elke medewerker een duurzaamheidskampioen. Leiderschap is de sleutel tot het inbedden van het duurzame bedrijfsmodel en het proces begint meestal met de CEO die zijn/haar leiderschapsteam aan boord brengt. Leiders kunnen hierbij ook publieke figuren buiten de organisatie zijn. Duurzaamheidskampioenen moeten echter op alle niveaus en in verschillende geografische gebieden van de organisatie worden gecultiveerd.
 • Co-creëer duurzame praktijken met stakeholders. Een andere belangrijke manier om duurzaamheid in een bedrijf te verankeren, is om stakeholders te betrekken bij de creatie van duurzame praktijken. Dit kan onder meer door te handelen naar initiatieven van stakeholders. Zodra zij de positieve impact (en het economische rendement) van hun inbreng zien, beginnen ze te geloven dat ze een rol te spelen hebben en beginnen er meer ideeën te stromen. Participatie leidt tot positieve attitudes – en vaak geweldige nieuwe ideeën.
 • Maak duurzaamheid zichtbaar. Het meten en communiceren van de voortgang van belangrijke duurzaamheidsindicatoren trekt altijd de focus van stakeholders aan. Zoals eerder besproken, moeten bedrijven indicatoren ontwikkelen om de voortgang van hun duurzaamheidsagenda te volgen. Om de zichtbaarheid hoog te houden en het idee te versterken dat de prestaties zinvol zijn, is het ook belangrijk om succes te vieren.
 • Laat het hogere doel zien. Geen enkel bedrijf kan alleen klimaatverandering stoppen. We moeten leren samenwerken met concurrenten. Dit bevordert een gevoel van eenheid onder stakeholders, omdat ze zien dat duurzaamheid niet alleen over henzelf of zelfs hun eigen bedrijf gaat, maar een maatschappelijk probleem betreft met wereldwijde implicaties, wat hen allemaal inspireert om mee te doen.
 • Maak het gemakkelijk en leuk. Mensen kunnen prachtige bedoelingen hebben, maar als de praktische ondersteuning er niet is, gebeurt er niets. Positieve berichten, sociale normen en groepsactiviteiten kunnen ervoor zorgen dat duurzaamheidsgerelateerd gedrag leuker lijkt. Als mensen dergelijke acties als hinderlijk ervaren, zullen ze deze minder snel uitvoeren.

Meer lezen over duurzaamheid?

Onze artikelen over duurzaamheid en klimaatverandering
Onze gratis whitepaper over duurzaam leven en werken
Bronnen – Bronnen 3Bplus artikel duurzaamheid door bedrijven bevorderen

Duurzaam leven en wonen

Duurzamer leven betekent dat we vandaag resources gebruiken op een manier die de voorraad voor de toekomst behoudt. Duurzaam leven is daarmee een levensstijl die probeert het gebruik van resources door een individu of samenleving te verminderen. Mensen die een duurzaam leven nastreven, proberen hun ecologische voetafdruk te verkleinen door hun methoden van transport, energieverbruik en dieet aan te passen. Duurzaamheid betekent echter niet dat je zonder luxe leeft, maar vooral dat je je bewust bent van je verbruik van resources en het door jou geproduceerde afval. Duurzamer leven is vrij eenvoudig als je vasthoudt aan enkele basisprincipes, met de fundamenten als vermindering en hergebruik. Voorbeelden als het uitdoen van lampen als je een kamer verlaat en het wassen op 30 graden zijn zelfs al diep geworteld in onze samenleving. Ook het kopen van duurzame producten – bijvoorbeeld fair trade en lokaal geproduceerde producten – is in opkomst.

Een verschuiving naar een duurzame levensstijl omvat verschillende soorten acties, sommige kunnen dagelijks uitgevoerd worden (minder water gebruiken, recycling), terwijl andere slechts eenmaal of sporadisch uitgevoerd worden (autovrij worden, een huis isoleren). Andere voorbeelden van direct duurzaam gedrag zijn: gedrag beperken of beëindigen (minder autorijden), een oud gedrag vervangen (fietsen in plaats van autorijden), en gedrag efficiënter maken (carpoolen in plaats van alleen rijden). Daarnaast zijn er een aantal gedragingen die op zichzelf geen duurzame acties zijn, maar die nog steeds bijdragen aan het creëren van een duurzame wereld. Het lezen van een boek over het verbouwen van biologische groenten zijn voorbeelden van indirect duurzame acties. Verder zijn er: burgerlijke acties (stemmen, handtekeningen verzamelen), educatieve acties (informatie opzoeken), financiële acties (geld doneren, een bedrijf boycotten), juridische acties (om naleving van de milieuwetgeving af te dwingen) en overtuigende acties (schrijven van brieven). 

Duurzaam leven en wonen

De meerderheid van de mensen gelooft dat een duurzame levensstijl positieve verandering kan creëren. Onder meer uit energiebesparend gedrag en energie-efficiëntie investeringen blijkt een toenemend bewustzijn en bereidheid om duurzamer te leven. De meeste mensen zijn zodoende ook oprecht geïnteresseerd in duurzaamheid, bijvoorbeeld omdat ze dit zien als hun verantwoordelijkheid, hun kwaliteit van leven willen verbeteren en/of geld willen  besparen. De transitie naar een duurzame levensstijl kent echter een aantal uitdaging, zo stellen mensen dat groen leven duurder is en dat zij een gelijkgestemde gemeenschap om hen heen missen. Deze mensen hebben het gevoel dat ze het allemaal alleen doen. Ze missen mensen steun en verliezen  na enige tijd hun motivatie. Daarnaast geven mensen aan niet te weten waar ze precies moeten beginnen. Daarbij missen ze bijvoorbeeld biologische winkels in hun omgeving en alternatieven voor plastic. Bovendien vinden zij dat ze niet genoeg informatie hebben om veranderingen in hun levensstijl aan te brengen.

Concrete stappen

Duurzaam inkopen doen

Elk product dat we kopen, heeft een ecologische voetafdruk: van de materialen die worden gebruikt bij de productie tot de vervuiling die hierbij vrijkomt en de verpakking die na het weggooien op de stortplaats terechtkomt. Als je producten niet vaak gebruikt, kun je denken aan het (uit)lenen ervan. Ook kun je kijken naar tweedehands opties en naar opties die niet (in plastic) verpakt zijn. Om minder plastic afval te produceren, kun je onder meer voor herbruikbare tassen kiezen en plastic voor eenmalig gebruik (zoals waterflessen en rietjes) vermijden, evenals producten die gemaakt zijn van (of verpakt zijn in) plastic. Omgekeerd kun je investeren in herbruikbare producten voor de plastic items die je het vaakst gebruikt, zoals waterflessen. Daarnaast is het belangrijk dat grote aankopen grote milieuvoordelen hebben. Duurzaamheid is hierbij financieel aantrekkelijker dan veel mensen denken. Want alhoewel duurzame producten (soms) duurder zijn in aanschaf, bieden ze op de lange termijn vaak een flinke energiebesparing. Je kunt ten slotte nog energie besparen op je apparaten, namelijk door deze niet onnodig aan te laten staan, ook niet op stand-by.

Als het op voedsel aankomt, is het zaak zo weinig mogelijk te verspillen. Daarnaast kun je het beste plantaardige producten kopen. De intensieve veehouderij verruilen voor biologische alternatieven is simpelweg ontoereikend om klimaatverandering te stoppen. We moeten minder vlees, vis en zuivel eten en onze eiwitten meer uit plantaardige bron halen. Om te voorkomen dat je bijdraagt aan het uitsterven van wilde dieren, kies je producten gemaakt van duurzame materialen en eet je in restaurants die geen bedreigde soorten serveren. Daarnaast is het zaak te kiezen voor groente en fruit van het seizoen en voor producten die niet zijn ingevlogen. Biologische producten worden geteeld zonder kunstmest en kunstmatige bestrijdingsmiddelen, zodat deze chemicaliën niet in het milieu belanden. Verder is voor een duurzame levensstijl van belang geen flesjes water te kopen, maar water uit de kraan te drinken. Aanvullend is het zaak te letten op de ingrediënten van je eten. Rijst is bijvoorbeeld minder duurzaam dan aardappelen en voor de productie van palmolie worden regenwouden gekapt. 

Duurzaam wonen

Duurzame huizen worden gebouwd met behulp van duurzame methoden, materialen en faciliteren een groene levensstijl. De constructie van het huis en het onderhoud ervan hebben neutrale gevolgen voor de aarde. Om (bouw)materiaal als groen te bestempelen, moeten lucht- en waterkwaliteit niet aangetast worden bij de productie, ook moet dit proces energie-efficiënt zijn en zo weinig mogelijk resources verbruiken. Dit laatste kan onder meer worden bereikt door zoveel mogelijk gerecycleerde materialen te gebruiken. Daarnaast is lokaal beschikbaar materiaal en materiaal dat lang meegaat de betere optie. Het is zelfs mogelijk om off-the-grid te wonen; deze huizen zijn niet meer aangesloten op het openbare energienet of rioleringssysteem, omdat ze zelf drinkwater en stroom opwekken.

Wanneer je je huidige woning wilt verduurzamen, kun je denken aan het installeren van zonnepanelen en isoleren. Ook kun je kiezen voor energie van een groene leverancier en de thermostaat standaard een paar graden lager zetten. Zelfs met relatief kleine investeringen kun je duurzamer wonen, zo is het dichten van kieren en tochtgaten een goede eerste stap. Daarnaast kun je een programmeerbare thermostaat gebruiken voor het efficiënter verwarmen van je woning, evenals energiebesparende verlichting. Een maatregel als dubbel glas zorgt er ook nog eens voor dat het comfort in huis toeneemt. Waterbesparing is ook cruciaal. Je kunt water besparen door korter te douchen, lekkende kranen te repareren en voor apparaten met een lager waterverbruik te kiezen. Ook kan het helpen om voor inheemse planten in de tuin te kiezen, die je niet bij hoeft te wateren, en vogels en insecten voedsel en beschutting bieden. Een andere maatregel is het aanleggen van groene daken, waarmee gebouwen geïsoleerd worden, die afstromend regenwater opvangen en het hitte-eilandeffect verminderen. 

Duurzaam reizen

Ook op de gebieden van vervoer en vakantie zijn duurzamere opties mogelijk. Zo is het natuurlijk sowieso beter de fiets te pakken of te wandelen in plaats van de auto te gebruiken. Als dat laatste toch noodzakelijk is, kan men zich in ieder geval een zuinigere rijstijl aanleren, en kiezen voor een zuinigere auto of deelauto, of te carpoolen. Een andere duurzame maatregel is om buiten de spits te reizen en/of zoveel mogelijk thuis te werken. Kies anders voor een elektrische auto, of eentje die rijdt op groen gas. Vanwege het lagere gewicht en de kleinere motor, verbruikt een kleinere auto minder brandstof. Gemotoriseerd vervoer zorgt echter vrijwel altijd voor uitputting van fossiele brandstoffen, zelfs de elektriciteit voor trein, tram en metro wordt vaak opgewekt met fossiele brandstoffen. Het OV wint de groene vergelijking echter alsnog ruimschoots – zelfs als een auto volledig bezet is.

Ga duurzaam op vakantie door minder ver weg te gaan of te kiezen voor de trein in plaats van het vliegtuig. Accommodaties verschillen ook op het gebied van duurzaamheid. Hoe luxer de accommodatie en de omstandigheden, des te groter de milieugevolgen vaak zijn. Wat betreft milieuontlasting gaat niets boven kamperen. Aan het strand liggen kan uitermate milieuvriendelijk zijn, tenzij je met het vliegtuig naar de Filipijnen vliegt en daar in een luxe resort verblijft. Iets ondernemen op vakantie kan zeer verschillend uitpakken. Snorkelen levert nauwelijks milieubelasting op, terwijl jetskiën het milieu sterk vervuilt. Ten slotte is het zaak souvenirs die gemaakt zijn van wilde planten en dieren, en beschermde soorten te vermijden. 

Duurzame levensstijl 

Er zijn een aantal manieren om afval te verminderen, zo kun je papierverspilling tegengaan door reclamefolders en afschriften voortaan digitaal te ontvangen. Daarnaast is het zaak verpakkingsmateriaal zoveel mogelijk te vermijden en anders her te gebruiken. Hergebruik vermindert de noodzaak van grondstofwinning, omdat het ingezamelde materiaal dient als grondstof voor nieuwe verpakkingen of andere producten. Veel materiaal zoals glas, papier, gft en plastic worden hergebruikt als je ze goed gescheiden weggooit. Glas is oneindig te recyclen, oud papier en karton zijn de belangrijkste grondstoffen van nieuw papier en karton, van gft-afval wordt compost of gas gemaakt, en zo’n 40% van alle plastic verpakkingen wordt opnieuw gebruikt. Upcycling ligt in het verlengde van recycling. Hierbij streeft men ernaar (oud) materiaal om te zetten in iets van vergelijkbare of hogere waarde. Denk aan het vermaken van oude kleren tot een tas of het geschikt maken van zeecontainers voor bewoning. Als je echter niet weet wat je met een oud item kunt doen, kun je deze altijd verkopen of doneren. Door de levensduur van elk product te verlengen, verminder je de afhankelijkheid van producten voor eenmalig gebruik. Via deelsites leen je spullen van andere consumenten, waaronder spullen die je niet dagelijks gebruikt, zoals tuingereedschap, kampeerspullen of auto’s. Deelauto’s zijn bovendien nieuwer dan de gemiddelde eigen auto, zodat ze meestal zuiniger en schoner rijden. Als veel auto’s worden gedeeld, daalt bovendien de milieubelasting van de productie, het onderhoud en de sloop van auto’s. Collaboratieve consumptie (delen, ruilen, verhandelen) toont een verschuiving aan van de voorkeur voor eigendom van goederen naar “toegang” tot goederen en diensten en van passieve consumenten tot coproducenten van goederen en diensten (het verbouwen van je eigen voedsel).

Bij het kiezen van een bank of verzekeraar kun je letten op het duurzaamheidsbeleid. Volgens de Eerlijke Bankwijzer kunnen banken op het gebied van klimaat, wapens en dierenwelzijn nog flinke stappen maken. De meeste banken zijn niet open over de omvang van hun aandeel in de uitstoot van broeikasgassen van bedrijven waarin ze investeren, ook hebben ze geen meetbare CO2- reductiedoelstellingen voor deze bedrijven gepubliceerd. Daarnaast is het natuurlijk zaak om te stemmen op politieke partijen met sterke milieudoelen. Moedig je vertegenwoordigers aan een krachtiger beleid te voeren om klimaatverandering te bestrijden, dieren en natuur te beschermen, en de toegang tot gezinsplanning te ondersteunen. Beter onderwijs en toegang tot gezinsplanning verminderen namelijk gezinsgroottes en daarmee onze algehele ecologische voetafdruk.

Meer lezen over duurzaamheid?

Onze artikelen over duurzaamheid en klimaatverandering
Onze gratis whitepaper over duurzaam leven en werken
Bronnen – Bronnen 3Bplus artikel duurzaam leven en werken

Overzicht met alle artikelen van 3Bplus

We houden bij 3Bplus al sinds 2015 een blog bij. In die periode hebben we al behoorlijk wat artikelen geschreven. In dit artikel houden we een overzicht bij van al deze artikelen.

Spring naar:

Ouderenzorg
Gezondheidszorg
Duurzaamheid
Internet
Slimme Oplossingen
Artificial Intelligence
Overig
Engels

 

Ouderenzorg

Hoe nemen we angst bij ouderen weg?

Veranderingen in de ouderenzorg hebben ervoor gezorgd dat ouderen langer thuis blijven wonen, vaak zonder partner of andere huisgenoot. Dit levert een potentieel gevaarlijke situatie op. Ouderen zijn bijvoorbeeld gewend de deur te openen voor de verzorging. Criminelen zouden hier mogelijkerwijs misbruik van kunnen maken. We behandelen de mate van angst voor misdaad, waarbij we specifiek aandacht besteden aan ouderen. Ook is er aandacht voor verklaringen en consequenties voor de angst voor misdaad. Uiteraard vragen we ons aansluitend af welke maatregelen genomen kunnen worden om de veiligheid van ouderen te garanderen. En welke rol kan domotica hierin spelen?

Angst voor misdaad: verklaringen voor angst
Angst onder ouderen – de consequenties van angst
Veiligheid van ouderen – maatregelen en domotica
Infographic: ouderen die langer thuis wonen zonder angst

 

Wat vinden ouderen van domotica?

Elektronische hulpmiddelen en domotica worden ingezet om ouderen te ondersteunen bij het zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Het kan hiermee een grote bijdrage leveren aan de ouderenzorg. Wij stellen ons tot doel om nader te kijken naar de visies van de betrokken partijen in de ouderenzorg. We kijken naar de mening van de betrokken partijen (zorgverleners, producenten en beleidsmakers) over elektronische hulpmiddelen en domotica. Speciale aandacht is er voor de mening van ouderen.

Veranderingen in de ouderenzorg – aging in place
Domotica in de ouderenzorg – kwaliteit van wonen en leven
De mening van ouderen over domotica: ‘Als het maar nuttig is’
Infographic: domotica-implementatie in de ouderenzorg

 

Hoe gaan we om met de privacy van ouderen?

Met domotica wordt informatie over de gezondheid en toestand van ouderen verzameld en doorgegeven. Hiermee kunnen zorgverleners deze managen en monitoren. De privacygevoelige informatie zou, wanneer deze (per ongeluk) in de openbaarheid belandt, echter ook voor andere doeleinden gebruikt kunnen worden. De relatie tussen domotica en privacy is dan ook tweeledig. De inzet van domotica kan de privacy van ouderen ten goede komen, maar juist ook riskeren. In deze serie artikelen wordt gekeken naar de mening van betrokken partijen in het zorgsysteem wat betreft de impact van domotica op privacy. Ook wordt ingegaan op de ethische eisen die in het kader van privacybescherming aan deze elektronische hulpmiddelen gesteld moeten worden.

De relatie tussen domotica en privacy in de ouderenzorg
Privacy van ouderen – de impact van domotica
Privacy en domotica: eisen voor de ouderenzorg
Infographic: privacy van ouderen bij de inzet van domotica

 

Hoe zorgen we voor acceptatie van techniek?

Innovaties op het gebied van techniek en domotica worden echter niet altijd (direct) geaccepteerd door de gebruikers. We kijken naar een aantal theorieën die de acceptatie van techniek behandelen. De theorieën die deze weerstand verklaren, worden specifiek in dit artikel toegepast op ouderen en techniek. Ook wordt er gekeken naar de acceptatie van domotica. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van een aantal acceptatietheorieën, zoals UTAUT. Welke factoren hebben invloed op de acceptatie van domotica door ouderen? De aanwezigheid van techniek leidt niet per se tot de acceptatie van techniek door de gebruiker. Acceptatie van techniek kent vele barrières, zoals een gebrek aan steun van bovenaf, slecht design en ongemotiveerde en incapabele gebruikers. Het falen van de meeste producten is echter te verklaren door een gebrek aan gebruikersacceptatie. Als technologische innovaties elkaar steeds sneller opvolgen en er steeds meer falen, zijn inzichten in de determinanten van acceptatie van techniek erg bruikbaar. Begrip van de acceptatie van techniek kan helpen om innovaties te ontwikkelen, die beter geaccepteerd worden door de gebruiker. Een beter begrip van techniekacceptatie door ouderen kan helpen om innovaties te ontwikkelen, die daadwerkelijk geaccepteerd worden door de gebruiker. In dit laatste artikel binnen deze serie worden de factoren die van invloed zijn op techniekacceptatie vertaald in concrete aanbevelingen voor de praktijk. Zodoende kan de acceptatie van techniek (en domotica) door ouderen vergroot worden.

Acceptatie van techniek door ouderen – acceptatietheorieën
Ouderen en techniek – acceptatie of weerstand?
Acceptatie van domotica door ouderen – UTAUT toegepast
Hoe zorg je voor techniekacceptatie door ouderen?
Infographic – Techniekacceptatie door ouderen

 

Thuis blijven wonen met dementie

Ook ouderen met dementie blijven graag zo lang mogelijk thuis wonen. We beginnen deze serie met een definitie van dementie. Wat is dementie precies en wat zijn de symptomen? Aansluitend gaan we in op de voor- en nadelen van het thuis blijven wonen met dementie. Waar voorheen vaak werd gekozen voor opname een verpleeghuis is het tegenwoordig met behulp van huisaanpassingen en steun vanuit diverse instanties mogelijk om zowel de dementerende als de betrokken mantelzorger te ondersteunen, zodat oud worden in eigen huis beter mogelijk wordt. De combinatie van deze drie factoren (mantelzorgers, huisaanpassingen en hulp vanuit instanties) maakt dit langer thuis wonen grotendeels mogelijk. We bespreken deze alledrie, te beginnen met mantelzorgers die helaas veelal wel negatieve effecten van het verzorgen van hun dementerende naaste ervaren. Daarna gaan we in op de inzet van huisaanpassingen en hulpmiddelen voor mensen met dementie. Het is echter ook van belang te zorgen voor dementievriendelijke gemeenschappen. We geven we een definitie en laten we zien welke rol instanties in het creëren ervan kunnen spelen. Er kan echter een moment komen dat de dementerende toch moet verhuizen. In laatste artikel gaan we in op de verschillende woonvormen, waarbij we extra aandacht besteden aan het kleinschalig wonen voor mensen met dementie.

Wat is dementie – de symptomen van dementie
Thuis wonen met dementie – mantelzorgers
Huisaanpassingen, -inrichting en hulpmiddelen voor mensen met dementie
Dementievriendelijke gemeenschappen – de rol van instanties
Woonvormen voor mensen met dementie – kleinschalig wonen
Infographic – Thuis blijven wonen met dementie

 

“Mantelzorgen is bevredigend, maar stressvol”

Als ouderen langer thuis blijven wonen, wordt de belasting op hun mantelzorgers groter. In onze serie artikelen over mantelzorgers kijken we onder meer naar de redenen om te gaan mantelzorgen. Ook gaan we in op de eigenschappen van deze mantelzorgers. Uiteraard staan we ook stil bij de (negatieve) effecten van het zorgdragen. Het voorzien in de behoeften van een naaste kan namelijk erg bevredigend zijn, maar kan ook leiden tot stress en andere klachten bij mantelzorgers veroorzaken. Zodoende sluiten we deze serie af met mogelijke interventies die mantelzorgers ondersteuning kunnen bieden. Hierbij gaan we ook in op de effectiviteit van deze hulp voor mantelzorgers. Ten slotte nemen van de mogelijkheden van domotica onder de loep.

Mantelzorgers – redenen en eigenschappen
Klachten bij mantelzorgers – effecten van mantelzorgen
Hulp voor mantelzorgers – interventies bekeken
Infographic – hulp voor mantelzorgers

 

Ouderenzorg: woonwensen versus woonwerkelijkheid

Zoals gezegd wil het merendeel van de ouderen het liefst thuis oud worden. Maar wat zijn de wensen van ouderen wat betreft hun woning? We wijden aan serie artikelen aan de woonwensen van ouderen. We bespreken om te beginnen de woonwerkelijkheid van ouderen. Hoe wonen ouderen nou echt en vooral in welke soorten woningen? Ook behandelen we de verhuisgeneigdheid van ouderen. Willen zij graag verhuizen of blijven zij toch liever in de eigen woning? Ook besteden we aandacht aan de woonwensen van ouderen. Wat is de ideale ouderenwoning? We bespreken de wensen wat betreft de woning, en de woonsituatie en -omgeving. Eerst is het echter van belang te kijken naar de heterogeniteit binnen de groep. De ene oudere is de andere namelijk niet. De ideale ouderenwoning bestaat daarom niet. Toch zijn er veel woonwensen van ouderen universeel. Ten slotte vergelijken we deze wensen met de werkelijkheid. Komen deze overeen of zijn er grote verschillen zichtbaar? Deze vergelijking mondt uit in een aantal aanbevelingen aan de betrokken instanties.

Hoe wonen ouderen – de woonwerkelijkheid van ouderen
Willen ouderen verhuizen: verhuisgeneigdheid
De ideale ouderenwoning – verschillen tussen groepen
Woonwensen van ouderen – de woning, situatie en omgeving
Een woning voor ouderen – verschil woonwerkelijkheid en woonwensen
Infographic – de woonsituatie en woonwensen van ouderen

 

Als langer thuis wonen niet meer mogelijk is

We hebben veel geschreven over ouderenzorg. We richten ons daarbij vooral op de zelfredzaamheid van ouderen. Het merendeel van de ouderen wil namelijk het liefst thuis oud worden. Daarnaast zijn de naasten van ouderen vrij terughoudend hun een geliefde in een zorginstelling te plaatsen. Desondanks is er globaal gezien een exponentiële groei zichtbaar in het aantal ouderen dat intrek neemt in een zorginstelling. In deze serie artikelen wordt gekeken naar de mogelijke redenen van zowel ouderen als hun naasten voor de keuze voor een zorginstelling. Ook is er aandacht voor het besluitvormingsproces dat hieraan voorafgaat. De redenen om voor een zorginstelling te kiezen, hebben te maken met het verminderen van eenzaamheid en isolatie, een verslechterende gezondheid en positieve elementen in de omgeving.

De keuze voor een zorginstelling door ouderen
Een zorginstelling voor ouderen – het besluitvormingsproces
Ouderen in een zorginstelling: de keuze van naasten
Infographic – als thuis wonen niet meer gaat

Redenen om te mantelzorgen en eigenschappen van mantelzorgers

 

Gezondheidszorg

Serious games voor zorgverleners en patiënten

Bij 3Bplus zijn we van mening dat innovaties veel kunnen betekenen voor ons welzijn en onze welvaart. Serious games hebben als doelstelling spelers te onderwijzen, trainen of om hun gedrag te veranderen. In onze serie artikelen geven we een definitie van serious games, waarna we ingaan op de positieve impact van serious games op de ontwikkeling van diverse skills is te zien in allerlei toepassingsgebieden. Serious games worden ingezet in diverse velden, zoals bijvoorbeeld defensie, luchtvaart, onderwijs en gezondheidszorg. Specifiek kijken we naar een aantal toepassingen voor patiënten in de gezondheidszorg. Serious games in de gezondheidszorg kunnen zowel ingezet worden voor de training van professionals als bij de begeleiding van patiënten. Er zijn binnen de gezondheidszorg diverse toepassingen van serious games voor patiënten te bedenken. Zo kunnen serious games in de gezondheidszorg ingezet worden bij herstel en revalidatie. In dit artikel gaat de aandacht uit naar drie toepassingsgebieden in het bijzonder. Namelijk: gedragseducatie, therapie bij psychische problematiek en pijnbestrijding. Gesteld mag worden dat het merendeel van onderzoek naar de toepassing van serious games in de gezondheidszorg positieve resultaten laat zien. Er wordt hierbij extra aandacht gegeven aan ouderen. Voor hen kunnen serious games uitkomst bieden voor (leeftijd gerelateerde) problematiek als verlies van balans en cognitieve achteruitgang. Het is reeds bewezen dat serious games een positieve impact hebben op de ontwikkeling van diverse skills. In het laatste artikel in deze serie kijken we ten slotte naar de toekomst van serious games in de gezondheidszorg.

Wat zijn serious games: een introductie
Serious games in de gezondheidszorg – toepassingen
Serious games voor ouderen – balans en cognitie
De toekomst van serious games in de gezondheidszorg
Infographic – serious games-toepassingen in de zorg

 

De potentie van VR (Virtual Reality) in de gezondheidszorg

In deze serie artikelen bespreken we VR (Virtual Reality). Om te beginnen geven we een definitie. We gaan hierbij ook in op de rol die sensoren spelen bij het creëren van een virtuele wereld. De opkomst van VR wordt vooral voortgestuwd door de markt voor computerspellen, maar met dezelfde technologie is meer mogelijk, ook voor de zorg. Van pijnbestrijding tot exposuretherapie, en educatie en revalidatie: de potentie van VR in de zorg is groot. Zeker nu de overheid aanstuurt op efficiëntere behandelingen biedt VR een duidelijke kans om zorg beter én goedkoper te maken. We gaan bij de bespreking van toepassingen van VR in de gezondheidszorg ten slotte we specifiek in op toepassingen in de ouderenzorg. We behandelen onder meer in op de training van vaardigheden, het minimaliseren van handicaps en het verbeteren van (geestelijk) welzijn.

Wat is VR (Virtual Reality): een introductie
VR in de zorg – training, exposure en meer
VR in de ouderenzorg – zelfstandigheid, welzijn en meer
Infographic – VR-toepassingen in de zorg

 

De nieuwste toepassingen van AR (Augmented Reality)

In deze serie artikelen wordt gekeken naar Augmented Reality (AR) (of Toegevoegde Realiteit; TR). Maar wat is AR nu precies? In de introductie geven we een antwoord op die vraag. Aansluitend gaan we in op de sensortechniek achter AR. We leggen uit hoe de technologie precies werkt. Ook gaan we in op de toepassingen van AR. Zo bespreken we het in het kader van werken, leren, entertainment, commercie en veiligheid. We hebben daarbij extra aandacht voor het Internet of Things (IoT). We stellen ons daarbij de vraag hoe AR en IoT gecombineerd worden. Of beter gezegd: hoe kan IoT verrijkt worden met AR? Ten slotte behandelen we AR in de zorg. Deze combinatie heeft de potentie om medische training te verbeteren, levens te redden en bestaande processen preciezer en efficiënter te maken. Dokteren kunnen operaties effectiever uitvoeren, ook kan het ingezet worden om fitheid te verbeteren. AR-technologie kan de patiëntervaring opnieuw vormgeven, klinische resultaten verbeteren en innovatieve nieuwe therapieën opleveren. AR-apps worden bijvoorbeeld al gebruikt voor simulaties, operaties en revalidatie.

Wat is AR (Augmented Reality): een introductie
Hoe werkt AR – AR en sensortechnologie
Toepassingen van AR (Augmented Reality)
AR en IoT – het Internet of Things verrijkt met Augmented Reality
AR in de zorg – toepassingen van Augmented Reality
Infographic – AR in IoT, Smart Cities en de zorg
Serious games in de gezondheidszorg: de toepassingen nader bekeken

 

Duurzaamheid

Duurzaamheid als antwoord op klimaatverandering

Duurzaamheid is een onderwerp dat ons na aan het hart ligt. We wijdden zodoende verschillende series aan duurzaamheid. Om te beginnen, gaan we dieper in op klimaatverandering. Wat is klimaatveranderingen en wat zijn de oorzaken en gevolgen? Door onder meer het verbranden van fossiele brandstoffen, en het kappen en platbranden van bossen is de mens bezig het klimaat dusdanig te veranderen dat het voortbestaan van alle organismen in gevaar is gekomen. Een duurzamere manier van leven, werken en wonen, is nodig om klimaatverandering een halt toe te roepen. Ten slotte bespreken we deze duurzaamheid: wat is het precies en hoe bereiken we het?

Wat is klimaatverandering: een introductie
Oorzaken en gevolgen van klimaatverandering
Duurzaamheid als antwoord op klimaatverandering
Infographic – hoe bereiken we duurzaamheid?

 

Hoe verklaren we het gebrek aan klimaatactie?

Ondanks wetenschappelijk bewijs dat de mens bezig is het klimaat te veranderen, wordt er weinig actie ondernomen om de klimaatverandering een halt toe te roepen. We openen deze serie met een artikel over de invloed van de mens op klimaatverandering. Daarna rijst automatisch de vraag: waarom doen we niets aan klimaatverandering? We geven aan aantal verklaringen voor het feit dat er weinig klimaatactie wordt ondernomen. We bespreken een aantal barrières bij het ondernemen van klimaatactie, zoals onzekerheid en scepsis omtrent klimaatverandering en een aantal uitdagende eigenschappen van het fenomeen klimaatverandering. Een groot gedeelte van de verklaring van het feit dat er weinig klimaatactie ondernomen wordt, kan daarnaast gevonden worden in diverse eigenschappen van de mens zelf. We kijken daarom aansluitend naar eigenschappen van de mens zelf die klimaatactie in de weg zitten.

Invloed van de mens op klimaatverandering
Waarom doen we niets aan klimaatverandering?
Gebrek aan klimaatactie – eigenschappen van de mens
Het uitblijven van klimaatactie – menselijke eigenschappen
Infographic – waarom nemen we geen actie tegen klimaatverandering?

 

Hoe zorgen we voor klimaatactie?

Zoals we in onze vorige serie artikelen beschreven, zijn er nogal wat barrières die het nemen van klimaatactie bemoeilijken. Zodoende kijken we aansluitend naar mogelijke manieren om het publiek toch tot klimaatactie te bewegen. We richten ons daarbij voornamelijk op klimaatcommunicatie. Hoe zorg je voor berichtgeving die leidt tot klimaatactie? We beginnen met publieke betrokkenheid en het formuleren van een boodschap. We gaan daarbij in op het belang van publieke opinie, en de inhoud en aankleding van de boodschap. Ook doelgroepen en framing zijn van groot belang op het succesvol overbrengen van klimaatcommunicatie. Aansluitend hebben we aandacht voor de andere elementen: boodschapper en kanaal. We onderstrepen ook het belang van het concretiseren van de klimaatcommunicatie. Als berichtgeving succesvol blijkt in het doorbreken van barrières tegen klimaatactie moet deze echter ook worden ondersteund door beleid, en economische en infrastructurele veranderingen, die betrokkenheid en de realisatie van goede bedoelingen mogelijk maken.

Klimaatverandering – hoe zorgen we voor klimaatactie?
Actie tegen klimaatverandering – het bewegen van mensen
Klimaatveranderingscommunicatie – de aanpak van klimaatverandering
Klimaatactie mogelijk maken – motivatie en belemmeringen
Infographic – hoe zorgen we voor actie tegen klimaatverandering?

 

Actieplan naar een duurzame manier van leven

Aangezien klimaatverandering een belangrijk onderwerp voor ons is, wilden we de punten die we in onze vorige serie artikelen beschreven (“Hoe zorgen we voor klimaatactie?”) ook daadwerkelijk omzetten in een actieplan, dat concrete handvatten biedt om het publiek te bewegen tot een duurzame manier van leven. Een duurzamere manier van leven, werken en wonen is namelijk nodig om klimaatverandering een halt toe te roepen. We gebruiken in ons actieplan twee typen interventiestrategieën. Zo zijn er informatieve interventiestrategieën die gericht zijn de percepties, normen, kennis, attitudes en motivaties te veranderen die ten grondslag liggen aan duurzaam gedrag. Tevens kunnen deze ingezet worden om publieke acceptatie te verhogen wanneer individuen gedwongen worden hun gedrag te veranderen. Klimaatcommunicatie is onderdeel van deze informatieve interventiestrategieën, aangezien communicatie een belangrijke en constructieve rol speelt bij de vorming van kennis, publieke betrokkenheid en gedrag. Daarnaast zijn er structurele strategieën die gericht zijn de omstandigheden te veranderen waaronder de gedragsrelevante besluiten worden gemaakt. Zoals veranderingen in wettelijke voorschriften en beleid.

Klimaatverandering – actieplan naar duurzaam gedrag
De weg naar duurzaam leven – klimaatveranderingscommunicatie
Actieplan klimaatverandering – de weg naar duurzaamheid
Het overwinnen van barrières voor klimaatactie
Het bereiken van een duurzame manier van leven
Infographic – klimaatplan naar duurzaamheid

 

Hoe wordt een bedrijf duurzaam?

Aangezien niet alleen mensen, maar ook bedrijven in actie moeten komen om klimaatverandering een halt toe te roepen, schreven we ook een serie artikelen over duurzaamheid voor bedrijven. We onderzoeken in het eerste artikel in deze serie wat duurzaam ondernemen precies is. De inhoud van het begrip gaat namelijk verder dan het nog steeds veelgebruikte Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Ook de Triple Bottom Line (TBL) komt hierbij aan bod. Aansluitend geven we voorbeelden van duurzaamheid voor bedrijven. We gaan hierbij in op de zes essentiële kenmerken van een duurzame ontwikkeling. Er zijn veel voordelen van duurzaam ondernemen te benoemen, zoals een verbeterde concurrentiepositie, grotere winst en tevreden stakeholders. In het laatste artikel bespreken we ten slotte de targets van duurzaamheid. Want hoe meet je duurzaamheid? Verder we bespreken we het belang van communicatie omtrent de duurzaamheid van een bedrijf, bijvoorbeeld middels duurzaamheidsindices. Ten slotte gaan we op op een businessmodel voor duurzaamheid.

Duurzaam ondernemen – wat is duurzaamheid voor bedrijven?
Voorbeelden van duurzaamheid voor bedrijven
Voordelen voor duurzame bedrijven – concurrentie, winst en stakeholders
Hoe wordt een bedrijf duurzaam – een businessmodel voor duurzaamheid
Infographic – duurzaamheid voor het bedrijfsleven

Waarom doen we niets aan klimaatverandering - barrières tegen klimaatactie

 

Internet

Het internet is onmisbaar – de huidige staat van het internet

In deze serie artikelen kijken we naar het belang van internet. Voor veel mensen is een snelle internetverbinding een basisvoorziening geworden, net als water, elektriciteit en een verharde weg. Zo voorziet het onder meer in een informatie- en communicatiebehoefte. Internet is belangrijk voor de mens, maar ook zeker voor het bedrijfsleven. Zonder deze voorziening is een woonhuis of bedrijf in de nabije toekomst niet meer berekend op de eisen die onze maatschappij en economie eraan stellen. We gaan specifiek in op een aantal branches, te beginnen met recreatie en hospitality. Zelfs op vakantie is internet namelijk onmisbaar voor de mens. Bedrijven in de recreatiesector hebben daarom belang bij een internetverbinding voor hun gasten. Ook in de zorgsector speelt internet een steeds grotere rol. Internet heeft de potentie de zorg te verbeteren, zowel kwalitatief gezien als op het gebied van beschikbaarheid. De laatste branche die we bespreken, zijn de studentenhuisvesters. Ook studenten hebben belang bij internet. Studenten willen daar zorgeloos en voordelig internetten, zeker aangezien studeren zonder internet niet gaat. Voor studie, communicatie en vermaak willen studenten altijd beschikken over snel internet.

Het internet is dus onmisbaar, zowel voor particulieren als voor bedrijven in diverse branches. Zodoende kijken we in deze serie naar de huidige staat van het internet. Hoe is het internet in Nederland? Heeft iedereen toegang tot het internet en wat valt er te zeggen over de snelheid en de kosten? We bespreken ook de situatie in België, zodat we uiteindelijk een vergelijking tussen de beide landen kunnen maken.

Het belang van internet: communicatie, informatie en meer
Het belang van internet voor recreatie en hospitality
Het belang van internet voor de zorg
Het belang van internet voor studentenhuisvesters
Infographic – het belang van internet voor vier sectoren

Hoe is het internet in België? – Toegang, snelheid en meer
Hoe is het internet in Nederland? – Dekking, prijzen en meer
Vergelijking internet – België en Nederland
Infographic – internet in Nederland en België

Studenten kunnen niet zonder internet - internet voor studentenhuisvesters

 

Slimme oplossingen

Smart Cities

Bij 3Bplus bieden we slimme oplossingen, waarmee we kunnen zorgen voor comfort en veiligheid. We meten onder meer de waterstanden en monitoren bomen. Het ultieme voorbeeld van een slimme oplossing is een slimme stad, oftewel een smart city. Ook over dat onderwerp schreven we een aantal artikelen. We beginnen met een definitie, want wat is een smart city? Om daar een antwoord op te geven, gaan we onder meer in op de doelstellingen van een smart city en de zes aspecten die zo’n slimme stad definiëren. We sluiten af met een korte omschrijving van de ideale smart city. Een smart city wil antwoord bieden op de uitdagingen van onze tijd, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid als levenskwaliteit. Om die doelstellingen te behalen, zetten smart cities onder meer technologie in, zoals sensoren, IoT en Big Data.

Maar waarom zou een stad eigenlijk slim willen worden? Ook op die vraag geven we een antwoord. Waar eerste slechts enkele gemeenten het voortouw namen, zijn er nu massaal visies opgesteld waarbij meerdere lagen binnen de gemeente betrokken zijn. Smart cities zijn al lang geen toekomstmuziek meer. Je vindt ze overal ter wereld, zo ook in Nederland. Zodoende kunnen we ook voorbeelden van smart city-technologie geven op de gebieden: mobiliteit, verkeer, milieu, afval, veiligheid, gezondheid, stadsplanning en burgerschap. In het laatste artikel in deze serie kijken we naar de belangrijkste component van deze slimme steden: de inwoners. Wat is de rol van deze burgers in een smart city? Wij stellen dat inwoners van een smart city zelf een grote rol moeten spelen bij het ontwerp van hun omgeving. Zo moeten de smart oplossingen ontworpen worden om de oorzaken van problemen voor de inwoners weg te nemen. En moeten zij daadwerkelijk een stem hebben in het ontwerpproces. Hierbij is het onder meer van belang om te weten aan welke oplossingen de inwoners nut toekennen.

Wat is een smart city (slimme stad): een introductie
Technologie in een smart city – sensoren, IoT en Big Data
Waarom smart cities slim (willen en moeten) worden
De toekomst van smart cities – samenleving en techniek
Hoe wordt een stad een smart city – de weg naar een slimme stad
Voorbeelden van smart city-technologie – verkeer, milieu en meer
Voorbeelden van smart cities overal ter wereld
Inwoners van een smart city – de rol van burgers in smart cities
Infographic – de smart city als ultieme slimme oplossing

Wat zijn de smart city-trends voor 2018?
Belemmeringen voor de komst van smart cities

 

Internet of Things (IoT)

In deze serie artikelen behandelen we het Internet of Things (IoT; internet der dingen). Het IoT is een netwerk van verbonden objecten die gegevens verzamelen en delen over de manier waarop ze worden gebruikt en over de omgeving om hen heen. Het internet is wat al deze objecten of “dingen” met elkaar verbindt. Het grootste voordeel van het IoT is dat een hoop handmatige processen geautomatiseerd kunnen worden. Ook kunnen apparaten verschillen opmerken en hun programma daarop aanpassen. Naar verloop van tijd neemt ons energieverbruik af, verspillen we minder producten en verbeteren productieprocessen.

We beginnen de serie met een definitie, want wat is het IoT precies? Aansluitend gaan we in op de werking: we beschrijven het proces van data verzamelen, versturen, verwerken en gebruiken. Om de werking te illustreren, geven we een voorbeeld waarbij we al deze stappen samen laten komen. In het derde artikel in deze serie kijken we naar hetgeen het IoT voor ons kan betekenen. Of beter gezegd: wat zijn de voordelen van IoT? Het Internet der Dingen speelt straks een rol in alle facetten van ons leven: werk, privé en de omgeving waarin wij leven. IoT biedt niet alleen voor meer comfort voor de gebruiker, maar verbetert ook productieprocessen en biedt oplossingen voor problemen rond energie, gezondheidszorg en onderwijs. We bespreken de manieren waarop IoT dat gaat doen. IoT kan bijvoorbeeld bijdragen aan betere veiligheid en duurzaamheid door het aan- en uitzetten van straatverlichting en het op afstand checken of verkeersborden kapot zijn. We splitsen de toepassingen van IoT op in verschillende sectoren, zoals sport, entertainment en gezondheidszorg. Ook gaan we in op vier overkoepelende toepassingen: Smart Homes, Smart Buildings, Smart Cities en Smart Industry. We eindigen deze serie over het Internet of Things met een blik op de toekomst. We stellen ons de vraag: wat is de toekomst van IoT?

Wat is IoT (Internet of Things): een introductie
Hoe werkt IoT – het Internet of Things uitgelegd
De voordelen van IoT (Internet of Things)
Toepassingen van IoT – sport, entertainment en zorg
IoT-toepassingen (Internet of Things) – Smart Cities
IoT toegepast in Smart Homes en Smart Buildings
Smart Industry met IoT (Internet of Things)
De toekomst van IoT (Internet of Things)
Infographic – slimme apparaten met het IoT

 

De keten van slimme oplossingen: sensoren, IoT, Big Data en AI

In deze serie artikelen gaan we in op de keten die zich vormt tussen sensoren, Internet of Things (IoT; internet der dingen), Big Data en Artificial Intelligence (AI; kunstmatige intelligentie). Al deze – op het eerste gezicht – losstaande technologieën staan namelijk in verbinding met elkaar. Wanneer alle elementen gezamenlijk toegepast worden, ontstaan er namelijk slimme oplossingen, waarmee we ons (dagelijks) leven enorm kunnen verbeteren en verrijken. Om apparaten en objecten slim te maken, wordt de keten van technologieën ingezet. Zo wordt er Big Data verzameld door de sensoren in Internet of Things-toepassingen. Deze Big Data wordt vervolgens geanalyseerd door Artficial Intelligence. Het doel is om patronen en trends te ontdekken. Door het toevoegen van deze rekenkracht worden de IoT-apparaten “intelligent” en zijn ze in staat om zelf beslissingen te nemen. Ze kunnen daardoor op ieder moment informatie uitwisselen en acties in gang te zetten. Het gaat in onze keten dus uiteindelijk niet om het IoT-apparaat an sich, maar om de digitale, data- en informatiegedreven toegevoegde waarde die uiteindelijk ontstaat. We krijgen inzicht en invloed op situaties, doordat er continue betekenisvolle informatie ontstaat, die omgezet kan worden in (automatische) actie.

We bespreken in het eerste artikel kort de losse elementen, maar bespreken vooral de verbanden. Om de keten grafisch weer te geven, maakten we aansluitend een infographic. In het vervolgartikel geven we een aantal voorbeelden van slimme oplossingen, waarbij deze keten van technologieën ingezet wordt. Het gaat om real world-toepassingen, die ons dagelijks leven kunnen verrijken en verbeteren. We gaan in op luchtkwaliteit, watermanagement, zorgtoepassingen en de plaats waar al deze toepassingen samenkomen: Smart Cities. In het laatste artikel in deze serie voegen we graag nog een aantal (zij)stappen toe. We gaan onder meer dieper in op Fog en Edge computing, de “opvolgers” van de Cloud, en de mogelijkheden en manieren van Big Data-analyse, waaronder Deep Learning. En ten slotte besteden we aandacht aan een van de nog niet benoemde toepassingen van de keten: next generation domotica met IoT.

De keten van slimme oplossingen: sensoren, IoT,  Big Data en AI
Voorbeelden: Sensoren, IoT, Big Data en AI in slimme oplossingen
Verdieping: smart oplossingen met Fog computing en deep learning
Infographic: de keten van slimme oplossingen: sensoren, IoT, Big Data en AI 

Hoe wordt een stad een smart city? Aandacht voor voorwaarden, burgers, techniek en meer.

 

Artificial Intelligence (AI)

Wat is AI?

Om een slimme toekomst mogelijk te maken, wordt er volop onderzoek gedaan naar Artificial Intelligence (AI). Ook wij vinden dit veld bijzonder interessant. Zodoende wijden we een aantal series artikelen aan AI en aanverwante onderwerpen als machine learning, neurale netwerken en deep learning. We beginnen echter met de vraag: wat is AI? We geven een definitie en gaan onder meer in op het verschil tussen smalle AI en algemene AI. Ook bespreken we de kernproblemen en de opkomst van het veld. In deze serie artikelen wordt gekeken naar AI (Artificial Intelligence; of Kunstmatige Intelligentie, KI). Er is nog geen algemene AI. AI-systemen worden gespecialiseerd om bepaalde taken uit te voeren. En elke toepassing vereist jaren van gericht onderzoek en een zorgvuldige, unieke constructie. Zodoende is de vooruitgang ongelijk binnen en tussen de domeinen. Specifieke aandacht hebben we voor de (deel)gebieden waarop de ontwikkeling van AI-onderzoek zich op dit moment voornamelijk richt. In dit kader bespreken we machine learning, deep learning, reinforcement learning, computervisie, natuurlijke taalverwerking, robotica, collaboratieve systemen, crowdsourcing en menselijke rekenkracht, algoritmische speltheorie en computationele sociale keuze, Internet of Things (IoT) en neuromorfische computing. Naast deze huidige ontwikkelingen binnen het veld, kijken we ook alvast naar de toekomst. AI-technologieën dringen op dit moment al (ongemerkt) door in al onze levens. Verwacht wordt dat de rol van AI op allerlei gebieden nog groter zal worden.

Wat is Artificial Intelligence (AI): een introductie
De huidige staat van AI
AI-onderzoek: machinaal leren, diep leren en bekrachtigingsleren
Onderzoek AI: computervisie, natuurlijke taalverwerking, robotica en collaboratieve systemen
AI research: crowdsourcing, algoritmische speltheorie, IoT en neuromorfische computing
De toekomst van AI (Artificial Intelligence)
Infographic – een eerste kennismaking met Artificial Intelligence (AI)

 

De kracht van AI en sensoren gecombineerd

In deze serie artikelen bespreken we de combinatie van Artificial Intelligence (AI) en sensoren op verschillende gebieden. Zo kunnen AI en sensoren onder meer samen worden toegepast in de robotica. Ook zijn er toepassingen denkbaar in gebieden als Internet of Things (IoT), gezondheidszorg, landbouw, bouwkunde, transport, en informatie en entertainment. In de volgende artikelen bespreken we al deze gebieden stuk voor stuk. We beginnen deze serie echter met een algemene introductie op de combinatie van AI en sensoren.

AI en sensoren: een introductie
Robotica – de combinatie van AI en sensoren
IoT en AI: het Internet of Things verrijkt met Artificial Intelligence
AI en zorg – datamanagement, behandelplannen en meer
Landbouw en veeteelt – AI in de agrarische sector
Sensoren en AI in gebouwbeheer – slimme gebouwen
AI in de transportsector – zelfrijdende auto’s en meer
Populaire toepassingen van AI – entertainment en informatie
Infographic – de kracht van AI met sensoren

 

Machine learning, neurale netwerken en deep learning uitgelegd

In deze serie artikelen werken we toe naar deep learning. Om een duidelijk beeld van deep learning te geven, bespreken we echter eerst machine learning en neurale netwerken. Om deep learning helder uit te leggen, is het namelijk van belang om de verbindingen tussen al deze concepten te schetsen. In de introductie geven we daarom een kort overzicht van de concepten machine learning, neurale netwerken en deep learning, en de verbindingen ertussen. Aansluitend gaan we in losse series in op al deze drie fenomenen. Wat is machine learning precies? Hoe werken neurale netwerken? En wat zijn voorbeelden van deep learning?

Machine learning, neurale netwerken en deep learning uitgelegd

Wat is machine learning: een introductie
Toepassingen van machine learning in zorg, retail en meer
Methoden van machine learning – supervised en unsupervised learning
Hoe werkt machine learning – machine learning uitgelegd
Infographic – machine learning is leren door ervaring

Wat is een neuraal netwerk: een introductie
Toepassingen van neurale netwerken – van chatbots tot zorg
Hoe werkt een neuraal netwerk – neurale netwerken uitgelegd
Voorbeeld van een neuraal netwerk – de werking uitgelegd
Infographic – neurale netwerken bij machine learning

Wat is deep learning: een introductie
Hoe werkt deep learning – deep learning uitgelegd
Voorbeelden van deep learning – de werking uitgelegd
Toepassingen van deep learning – taal, beeld en zorg
De toekomst van deep learning – technologie en investeringen
Infographic – op weg naar echte AI met deep learning

Machine learning, neurale netwerken en deep learning

 

Overig

Bij 3Bplus werken we graag samen. We bouwen met onze partners samen aan een betere toekomst. Om onze bezoekers een beeld te geven van onze samenwerkingen zijn we een serie interviews gestart. De eerste daarvan staat inmiddels online. André Kapitein van smartsensors.me vertelt wat hij doet om de wereld een stukje beter te maken.

Daarnaast bespreken we in deze categorie ook wat ons bij 3Bplus bezighoudt. We behandelen nieuwe ideeën en technologieën, en vertellen hoe wij deze inzetten. Zo vertelt oprichter Ronald de Jongh over integrale oplossingen, waarbinnen sensordata uit verschillende bronnen gebundeld kan worden.

André Kapitein wil de wereld verbeteren met smartsensors.me
Ronald de Jongh wil aan de slag met integrale oplossingen

 

Engels

Omdat we vinden dat informatie voor iedereen verkrijgbaar moet zijn, bieden we een aantal van onze artikelen ook in het Engels aan. Om te beginnen zijn dat een aantal basisartikelen, waarin we definities geven van een aantal fenomenen, zoals AI, VR, AR en smart cities.

What is AI (Artificial Intelligence): An introduction
What is VR (Virtual Reality): An introduction
What is AR (Augmented Reality): An introduction
What is a smart city: An introduction
Machine learning, neural networks and deep learning explained
What is machine learning: An introduction
What is a neural network: An introduction
What is deep learning: An introduction

Voorbeelden: Sensoren, IoT, Big Data en AI in slimme oplossingen

Slimme oplossingen toegepast – vier voorbeelden

In het vorige artikel beschreven we de keten van slimme oplossingen: van sensordata verzameld door Internet of Things-toepassingen naar de analyse van deze Big Data met Artificial Intelligence. We drukten deze keten vervolgens uit middels een infographic. In dit vervolgartikel geven we een aantal voorbeelden van slimme oplossingen, waarbij deze keten van technologieën ingezet wordt. Het gaat om real world-toepassingen, die ons dagelijks leven kunnen verrijken en verbeteren. We gaan in op luchtkwaliteit, watermanagement, zorgtoepassingen en de plaats waar al deze toepassingen samenkomen: Smart Cities.

Spring naar:

Luchtkwaliteit
Watermanagement
Zorgtoepassingen
Smart Cities

 

Het verbeteren van luchtkwaliteit

Op veel plekken op de wereld zijn de niveau’s van luchtvervuiling gevaarlijk. Luchtkwaliteit in steden is een wereldwijde uitdaging voor overheden, toezichthouders, stadsbeheerders en burgers. Er is een toenemende focus van alle belanghebbenden op het begrijpen van de niveaus en oorzaken van luchtverontreiniging om interventies mogelijk te maken om het te bestrijden. Veel van de enorme investeringen in groene energie, elektrische voertuigen en de elektrificatie van spoorwegdiensten worden aangedreven door de noodzaak om luchtvervuiling te verminderen. De exacte hoeveelheid vervuiling fluctueert met weersomstandigheden, luchtvochtigheid, temperatuur en wind. Zodoende is het extreem moeilijk om de luchtvervuiling te voorspellen en hebben inwoners vaak niet genoeg tijd om zichzelf te beschermen.

Het meten van luchtkwaliteit

De infrastructuur voor monitoring van de luchtkwaliteit in de meeste steden is beperkt vanwege de hoge installatie- en operationele kosten van vaste meetstations. Dit betekent dat gegevens schaars zijn, waardoor het moeilijk is om de vervuilingsniveaus te meten die burgers in hun dagelijks leven ervaren. Vooruitgang in sensoren, IoT en mobiele communicatietechnologieën hebben geleid tot de opkomst van kleinere, draagbare, goedkopere sensoren waarmee de luchtkwaliteit in realtime kan worden gemeten en gerapporteerd aan Cloud-gebaseerde platforms. Big Data-mogelijkheden, zoals analyse met machine learning, kunnen vervolgens worden toegepast op deze en gerelateerde datasets, zoals weer en verkeer, om de oorzaken en schommelingen in luchtvervuiling te begrijpen.

Het analyseren van luchtkwaliteit

De talrijke factoren die bijdragen aan luchtverontreinigingsniveaus worden door aangesloten sensoren geregistreerd en vervolgens door machine learning geanalyseerd. Hoewel de gegevens te complex zijn voor menselijke analisten om patronen te kunnen detecteren, kunnen AI-technologieën de verzamelde Big Data verwerken om trends vast te stellen. Die trends worden op hun beurt gebruikt om prognosemodellen te bouwen en mogelijke toekomstscenario’s te creëren. Na een voorspellende analyse zijn deze systemen in staat om voorspellingen veel effectiever dan ooit tevoren te maken. Denk aan voorspellingen van meerdere dagen in een hoge resolutie en met een hoge nauwkeurigheid, waardoor burgers meer waarschuwing en planningstijd krijgen. Consumenten, bedrijven en steden vroegtijdig worden gewaarschuwd om zich voor te bereiden op vervuilende gebeurtenissen of juist om een dagje buiten in de frisse lucht te plannen.

De data over luchtkwaliteit

De door de IoT-toepassingen verzamelde data kan daarnaast gecombineerd worden met andere gegevensbronnen. Grondsensoren vormen de kern van dergelijke berekeningen, maar er kunnen ook gegevens uit social media gebruikt worden om een groter beeld te vormen van de situatie ter plaatse. Denk daarnaast aan de luchtkwaliteitsgegevens afkomstig van satellieten, of aan metingen van pollen in de lucht. Duizenden parameters kunnen worden gecombineerd en afgestemd op verschillende seizoenen en op verschillende locaties. Met behulp van de machine learning-technologie nemen we enorme hoeveelheden gegevens van al deze weerstations, satellieten, sociale media, en kunnen we niet alleen exacte verontreinigende stoffen en hun bronnen identificeren, maar ook trends in de gegevens creëren.

Slimme toepassingen in het teken van luchtkwaliteit

De resultaten kunnen worden ingezet om ons leven te verbeteren. Voorbeelden zijn wearables die outdoor-training aanbevelen wanneer de voorspelling frisse lucht suggereert, cosmetische bedrijven die van te voren advies geven over welke producten (bijvoorbeeld zonnebescherming) moeten worden gedragen en luchtzuiveringsinstallaties die automatisch starten, al voordat de vervuilingsniveaus stijgen. De gegevens helpen niet alleen de burgers van vandaag om zich voor te bereiden op de dagelijkse omstandigheden, maar ze helpen ons ook om de luchtkwaliteit blijvend te verbeteren. Zo kunnen we vervuilers identificeren en bepalen welke maatregelen effectief zijn om de vervuiling te verminderen.

 

Het verbeteren van watermanagement

Een van de gebieden die sterk beïnvloed kan worden door slimme oplossingen is waterbeheer. Vaak richt het debat zich op de slimme meter, maar in een wereld van IoT is dit slechts het topje van de ijsberg. De nieuw ontwikkelde sensortechnologieën hebben de potentie om verschillende aspecten van de waterkwaliteit te bewaken. En de combinatie van sensoren met voorspellende analyses, kan op termijn bijdragen tot aanzienlijke voordelen voor waterbeheer, bescherming van natuurlijke hulpbronnen en de aanpak van milieuproblemen.

Slimme toepassingen in het teken van watermanagement

Denk bijvoorbeeld aan het detecteren van subtiele trends of milieuveranderingen, die cruciaal kunnen zijn voor de volksgezondheid en veiligheid, of voor saneringsinspanningen. Ook kan IoT ingezet worden om het energieverbruik te verminderen. Als we weten wat de watervereisten in een stad zijn, kunnen we de pompen gedurende de dag zodanig inplannen dat er geen onnodige energie verloren gaan. Met behulp van data-analyse kunnen we verder het optimale opslagniveau achterhalen, bepalen wanneer er het beste water onttrokken kan worden aan een grondwaterbron en onderzoeken wat de beste tijd is om gezuiverd afvalwater te lozen. En dan eens aan slimme irrigatie, waarmee de vraag naar water aanzienlijk wordt verminderd.

Het beheer en behoud van water

Er is een grote behoefte aan niveausensoren die worden ingezet in reservoirs. Niveausensoren zijn speciaal ontworpen sensoren die het waterniveau kunnen bepalen. Dit vastgestelde waterniveau kan vervolgens worden gecommuniceerd naar de centrale servers, die worden ingezet voor effectief waterbeheer. Een van de cruciale uitdagingen van waterbeheer is het bepalen van de hoeveelheid water die een stad of streek gedurende de dag gaat gebruiken. Dit kan nauwkeurig worden berekend met behulp van voorspellende analyses, mede door historische gegevens, evenementen, vakanties en het weer te combineren. Wanneer we kennis hebben over de hoeveelheid water die nodig is voor het totale verbruik in een stad op een bepaalde dag, wordt het gemakkelijk om het waterniveau in een reservoir te handhaven en naar bovenliggende tanks te pompen, zoals vereist gedurende de dag.

Preventieve analyes voor watermanagement

IoT helpt bij het plannen van het onderhoud en het afsluiten van pompen. Een pompstationcontroller zal bijvoorbeeld worden uitgerust met diagnoses voor het bewaken van de conditie van de pompen, hun hydraulische prestaties en energie-efficiëntie, en zal indien nodig een onderhoudsinterventie kunnen aanvragen. Hiermee kunnen we overstappen van reactief naar preventief onderhoud, gebaseerd op de werkelijke toestand van de installatie en de apparatuur, waarmee betrouwbaarheid en beschikbaarheid toenemen. Middels machine learning kunnen we ook systemen maken die overstromingen kunnen voorspellen, waardoor gemeenschappen zich kunnen voorbereiden, en we middels preventief ingrijpen misschien zelfs catastrofale gebeurtenissen kunnen voorkomen.

Toepassingen slimme oplossingen

 

Het verbeteren van de gezondheidszorg

De gezondheidszorg genereert elke dag enorme hoeveelheden patiëntgegevens (medische dossiers, afbeeldingen en video’s). Deze worden niet langer uitsluitend gebruikt voor het bijhouden van de voortgang van patiënten, maar ook geïntegreerd in voorspellende analyses, waarmee trends gevonden kunnen worden die de patiëntenzorg verbeteren. Daarvoor worden er ook grote hoeveelheden gegevens van draagbare medische hulpmiddelen toegevoegd.

De voordelen van IoT voor de gezondheidszorg

Met alle aangesloten apparaten kunnen we ziekten voorkomen en behandelen, en ook de zorgverlening, qua efficiëntie en logistiek, verbeteren. De impact van IoT op gezondheid en welzijn van de patiënt is geen futuristische droom. Het helpt artsen al om gepersonaliseerde zorg te bieden, ziekenhuisopnames te verbeteren en levens te redden. Patiënten krijgen bijvoorbeeld persoonlijke dashboards om betere gezondheidsresultaten te behalen, en zorgverleners krijgen toegang tot uitgebreide en longitudinale patiëntgegevenssets met gepersonaliseerde beslissingsondersteuning. Ook begrijpen we risicofactoren voor ziekten beter.

Wanneer het verzamelen van informatie geautomatiseerd wordt, kunnen artsen zich richten op de zorg. Tegelijkertijd kunnen managers de inzichten gebruiken als leidraad bij operationele verbeteringen, aankoopbeslissingen en veiligheidsprotocollen. De gegevens kunnen op een doordachte, patiëntgerichte manier worden gepresenteerd, ook kunnen ze ingezet worden om clinici te waarschuwen voor subtiele veranderingen in de gezondheid van patiënten.

De voordelen van AI voor de gezondheidszorg

Data-analyse met behulp van AI zal de zorg voor de patiënt verbeteren, zo levert het modellen op die op massale schaal deskundige inzichten en analyses bieden, tegen relatief lage kosten. Naarmate de hoeveelheid en de complexiteit van de medische gegevens toeneemt – gevoed door draagbare biosensoren, neemt ook het potentieel voor machine learning toe. Een draagbare sensor kan een continue gegevensstroom genereren, bijvoorbeeld over de vitale functies van een persoon. Die gegevens kunnen worden gebruikt voor bewaking en alarmering. Neem een waarschuwingssysteem voor bloedvergiftiging, waarmee de symptomen van de patiënt bewaakt kunnen worden. Gegevens worden verzonden naar een centrale hub in de Cloud, waar algoritmen effectief kunnen voorspellen welke patiënten risico lopen. Medici kunnen dan ingrijpen, hetgeen resulteert in een 20 tot 30 procent grotere overlevingskans.

Honderden of zelfs duizenden geneesmiddelen en vaccins voor de behandeling van kanker worden getest. Het is de uitdaging om manieren te vinden om met alle resulterende gegevens te werken. Machine learning is in staat een hele reeks inzichten te bieden en patronen in gegevens te vinden die leiden tot doorbraken in therapieën of behandelingen. Onderzoekers verkennen bijvoorbeeld het gebruik van machine learning om radiologen te helpen. Machine learning biedt de potentie om prognoses te stellen en de diagnostische nauwkeurigheid te verbeteren.

De voordelen van voorspellende analyses

Voorspellende analyses worden gebruikt om een ​​depressie te diagnosticeren en behandelen, met als doel het produceren van een testbatterij voor gebruik in klinische omgevingen. Machine learning wordt ook toegepast op het monitoren en voorspellen van epidemieën, op basis van gegevens verzameld van satellieten, historische informatie op het web, realtime updates van sociale media en andere bronnen. Hiermee kunnen bijvoorbeeld malaria-uitbraken voorspeld worden, rekening houdend met gegevens zoals temperatuur, gemiddelde maandelijkse regenval en totaal aantal positieve gevallen.

Het toepassen van voorspellende analyses bij het identificeren van kandidaten voor klinische proeven zou kunnen putten uit gegevens afkomstig van sociale media en doktersbezoeken, evenals genetische informatie bij het zoeken naar specifieke populaties; dit zou in het algemeen resulteren in kleinere, snellere en goedkopere proeven. Machine learning kan ook worden gebruikt voor verhoogde veiligheid van deelnemers; bijvoorbeeld het monitoren van letsel bij deelnemers.

De voordelen van persoonlijke gezondheidszorg

Gepersonaliseerde geneeskunde, of een effectievere behandeling op basis van individuele gezondheidsgegevens in combinatie met voorspellende analyses, is ook een populair onderzoeksgebied. De medische informatie en geschiedenis kan gebruikt worden om de selectie van behandelingsopties te optimaliseren. Een toenemend gebruik van micro-biosensoren en mobiele apps met monitoring op afstand, zullen een stortvloed aan gegevens bieden die kunnen worden gebruikt om te helpen bij de doeltreffendheid van de behandeling. Gepersonaliseerde behandeling heeft belangrijke implicaties voor het individu in termen van gezondheidsoptimalisatie, maar ook voor het verlagen van de totale zorgkosten.

Om diabetes te controleren, worden een bloedglucosemeter, een draagbare fitnesstracker en een app gecombineerd. Hiermee kunnen de vitale functies en bloedsuikerspiegel van een patiënt in realtime worden gevolgd, in relatie tot fysieke activiteit. De arts kan de patiënt op afstand observeren en de patiënt kan communiceren met het kantoor van de dokter. Fout gedrag kan snel worden opgevangen en mensen in het voorstadium van diabetes kunnen een normaal, gezond leven leiden. Artsen leren veel sneller over de oorzaken van chronische ziekten, dankzij een ‘vogelperspectief’ op het leven van hun patiënt.

 

Het verbeteren van onze levens met Smart Cities

Slimme steden hebben met elkaar gemeen dat ze hun diensten en activiteiten doeltreffender willen maken. Daartoe zetten de steden uiteenlopende middelen in, die echter vaak gebruikmaken van technologie. De mate waarin ICT geïntegreerd is in het leven in de stad geldt voor sommigen zelfs als het criterium dat slimme steden onderscheidt van andere steden. Door slim gebruik te maken van technologie en data wordt gewerkt aan oplossingen voor maatschappelijke issues. Onder meer op het gebied van klimaatverandering, veiligheid, volkshuisvesting, arbeidsparticipatie, mobiliteit en gezondheid.

Het inzetten van technologie in een Smart City

Al eeuwenlang zetten mensen alle beschikbare technologieën in om steden aantrekkelijk te maken. De nieuwste (ICT-)technologieën maken een soort utopische, ideale schone Smart City nu echt denkbaar. Technologie wordt gebruikt om de kwaliteit, prestatie en interactiviteit van stedelijke diensten te verbeteren, de kosten en het verbruik van middelen te verminderen en het contact tussen burgers en overheid te verbeteren. Zo wordt het ook mogelijk een stad beter te beheren en te besturen, onder meer door de efficiëntie van diensten te verbeteren. De technologie staat bestuurders toe om direct met de gemeenschap en de infrastructuur te communiceren. En ook om te controleren wat er in de stad gebeurt en hoe de stad zich ontwikkelt. Hiermee wordt een betere levenskwaliteit mogelijk gemaakt. Een slimme stad is namelijk alleen echt slim als deze niet alleen technologie bezit, maar deze technologie ook heeft geïmplementeerd op een manier die de gemeenschap positief beïnvloedt.

Smart Cities draaien om de voortdurende heroriëntatie van stedelijke vraagstukken op basis van technologie. Een van die vragen is: hoe zorgen we dat steden leefbaar blijven/worden? In een Smart City zijn alle onderdelen van de stad (apparaten, voertuigen en gebouwen) ingebed met elektronica, software, sensoren, actuatoren en netwerkconnectiviteit. Deze objecten zijn allemaal met elkaar verbonden, waardoor ze gegevens kunnen verzamelen en uitwisselen. In een Smart City komen alle bovenstaande slimme oplossingen samen. We maken onze steden slim om onze levens(kwaliteit) te verbeteren. We doen dit onder meer door te zorgen voor schonere lucht, beter watermanagement en voor iedereen beschikbare gezondheidszorg.

Het verzamelen van data in een Smart City

Gegevens staan centraal in de slimme stad. Deze gegevens kunnen uit vele bronnen komen, waaronder instanties (zoals demografische gegevens en schooldata) en burgers (actief of passief, onder meer door ingebouwde sensoren in smartphones). Veelal zal de data echter afkomstig zijn van IoT. In een smart city wordt deze voortdurend aanzwellende stroom gegevens (Big Data) die de stad continu genereert intelligent benut. Belangrijk hierbij is het realtime verzamelen van informatie. Met de Big Data kunnen we middels (machine learning-)analyses patronen ontdekken en voorspellingen doen.

Smart Cities beantwoorden vragen als: hoe slaan we energie op en hoe kunnen we energie slim distribueren? Ook zijn de verkeersdeelnemers en infrastructuur smart gemaakt met IoT en sensoren die, een breed scala aan informatie kunnen verzamelen, zoals over verkeer of luchtvervuiling. Slimme steden vertrouwen op nauwkeurige gegevens om goed te functioneren.

Het verwerken van data in een Smart City

Technologie maakt de volgende functies mogelijk, die de sleutels zijn voor het bereiken van de doelen en het optimaliseren van de prestaties van de slimme stad: informatie- en kennisdeling, voorspellingen en integratie. Deze technologie ingezet om de efficiency van systemen te verbeteren, kosten te reduceren, betrouwbaarheid te verbeteren en betere dienstverlening te bieden. Smart Cities gebruiken IoT-apparaten om data te verzamelen, analyseren en uit te wisselen. Deze communicatie is wat de steden echt slim maakt. Met deze juiste connecties en data kan het IoT verkeersopstoppingen, geluidsoverlast, criminaliteit en vervuiling verminderen.

Het gebruiken van data in een Smart City

IoT kan in Smart Cities ingezet worden voor een schoner milieu. We kunnen monitoren waar (chemisch) afval gedumpt wordt en in welke hoeveelheden. Daarmee kunnen we milieuvervuiling terugdrijven. Of denk eens aan slimme ondergrondse afvalcontainers die zelf aangeven of ze geleegd moeten worden. De planning en route van vuilniswagens kan daarmee vele malen efficiënter worden geregeld. Ook worden in veel Smart Cities oude straatlantaarns vervangen door slimme LED-verlichting, uitgerust met sensoren. De verlichting gaat alleen aan wanneer een voetganger of voertuig nadert.

Ook wat betreft energieverbruik kunnen Smart Cities veel winnen met de inzet van IoT. Met smart grids kan een besparing bewerkstelligd worden, evenals met slimme meters in woningen. Er wordt bijvoorbeeld geëxperimenteerd met de combinatie van energieopslag en zonnepanelen. De batterijen van de opslag helpen de druk op de grid verminderen tijdens piekuren door energie op te slaan tijdens de rest van de dag. En met de zonnepanelen wordt overgebleven gewonnen energie teruggebracht in de grid.

Middels een app op je telefoon kun je dankzij de sensoren in een Smart City zien waar er nog een parkeerplaats is voor je auto. Een andere IoT-toepassing op het gebied van verkeer zijn slimme stoplichten die zorgen voor betere doorstroming van het verkeer. Minder opstoppingen, minder files en minder smog. En wanneer je de gehele verkeersstroom kunt monitoren en analyseren, kun je verkeer ook via een andere route laten rijden, zeker als blijkt dat weggebruikers op bepaalde punten bijvoorbeeld steeds hard moeten remmen. Ten slotte kun je denken aan apps die het gedrag van de auto meten en daarmee kunnen bepalen waar het wegdek slecht is, zodat wegwerkers gericht aan het werk kunnen.

Dit artikel is onderdeel van een serie.

Lees meer:

Deel 1 – De keten van slimme oplossingen: sensoren, IoT,  Big Data en AI
Deel 3 – Verdieping: smart oplossingen met Fog computing en deep learning
Infographic – De keten van slimme oplossingen: sensoren, IoT, Big Data en AI 
Bronnen – Bronnen 3Bplus artikelen slimme oplossingen

Infographic: slimme apparaten met het IoT

Het Internet of Things (IoT) is een netwerk van verbonden objecten die gegevens verzamelen en delen over de manier waarop ze worden gebruikt en over de omgeving om hen heen. Het internet verbindt deze objecten. Met het IoT kunnen handmatige processen geautomatiseerd worden.  In deze infographic geven we een overzicht van het IoT.

Deze infographic is onderdeel van een serie:

Lees meer:

Deel 1 – Wat is IoT (Internet of Things): een introductie
Deel 2 – Hoe werkt IoT – het Internet of Things uitgelegd
Deel 3 – De voordelen van IoT (Internet of Things)
Deel 4 – Toepassingen van IoT – sport, entertainment en zorg
Deel 5 – IoT-toepassingen (Internet of Things) – Smart Cities
Deel 6 – IoT toegepast in Smart Homes en Smart Buildings
Deel 7 – Smart Industry met IoT (Internet of Things)
Deel 8 – De toekomst van IoT (Internet of Things)
Bronnen – Bronnen 3Bplus artikelen IoT

De toekomst van IoT (Internet of Things)

Wat is de toekomst van IoT?

In deze serie artikelen bespreken we het Internet of Things (IoT; internet der dingen). In eerdere artikelen bespraken we de toepassingen van IoT. Ook op dit moment zijn er namelijke al talloze toepassingen. In dit laatste artikel blikken we alvast vooruit naar de toekomst. Wat is de toekomst van IoT?

 

De toekomst van IoT – 34 miljard verbonden apparaten

In de toekomst zullen we steeds meer vertrouwen op het IoT om ons te verbinden met apparaten, services, service providers en verkopers. We zijn verbonden met het IoT via onze smartphones, wearables, auto’s en huizen. IoT wordt steeds meer naadloos geïntegreerd en zal – zeker in de toekomst – al onze dagelijkse routines en taken beïnvloeden. Vrijwel elk object kan onderdeel worden van het IoT: sensoren worden steeds kleiner en goedkoper, internetverbindingen zijn alomtegenwoordig en de verwerkings- en opslagmogelijkheden van data nemen toe. Daarnaast is IPv6 inmiddels in gebruik genomen, zodat er genoeg ip-adressen beschikbaar zijn die aan objecten meegegeven kunnen worden. Een andere drijvende kracht is de alsmaar toenemende smartphone-adoptie. Ons mobieltje functioneert als afstandsbediening en beeldscherm voor het IoT.

Geschat wordt dat er in 2020 34 miljard apparaten verbonden zullen zijn met het internet. In 2015 waren dat er nog 10 miljard. Van die 34 miljard met het internet verbonden apparaten zijn 24 miljard IoT-apparaten. De overige 10 miljard bestaan uit traditionele computer(apparaten), zoals smartphones, tablets en smartwatches. Deze schatting lijkt nog voorzichtig en loopt in sommige publicaties op tot 200 miljard. In 2014 was de waarde van IoT zo’n $900 miljard. In 2025 zou deze waarde kunnen oplopen tot zo’n $4 à $6 biljoen.

Een van de huidige problemen binnen het IoT is de verschillende standaarden. Inmiddels zien we echter verschillende standaarden opkomen die voor een universele taal moeten zorgen, waarmee alle apparaten onderling kunnen communiceren. De invoer van zo’n standaard voor fabrikanten en apparaten kan ook helpen om beveiligingsproblemen te verminderen. De beveiligingsoplossingen die nu worden aangeboden, zijn nog erg gefragmenteerd.

De toekomst van IoT (Internet of Things)

 

De toekomst van IoT – het verzamelen van data

De kern van het IoT is het verzamelen, verwerken en interpreteren van data, door dingen uit te rusten met sensoren. In de toekomst komen er steeds meer IoT-apparaten op de markt, die dus ook steeds meer zullen meten en weten. Het gaat erin de toekomst om wat we doen met de verzamelde data. IoT verbetert ons leven door ons meer toegang tot informatie te geven. De hoeveelheid verzamelde gegevens is (en wordt) enorm. Terwijl we data verzamelen, worden voorheen ondenkbare kansen duidelijk. De toekomst van IoT biedt de mogelijkheid om te leren van data zonder eerst alles zelf uit te hoeven zoeken. In de toekomst van IoT kunnen we misschien leren van zaken als windturbines, hoogwerkers of bloedanalyses voordat we weten wat we zoeken of proberen te bereiken.

Verwacht wordt dat we in 2025 180 biljoen gigabytes aan data zullen creëren; in 2015 was dat nog minder dan 10 biljoen gigabytes. Zelfs nu wordt echter 99,5 procent van de data al niet verwerkt. Zodoende moeten de manieren om data te verwerken ook steeds verbeterd worden. Niet alleen qua grootte, maar ook qua snelheid. Denk hierbij aan verwerking in de Cloud of Edge, maar ook lokaal in de apparaten zelf, waarmee echte real-time services mogelijk worden. Dit creëert mogelijkheden voor een geheel nieuw niveau van integratie van data in beslissingen.

 

De toekomst van IoT – de koppeling met AI

Om slimme beslissingen te nemen, zal Artificial Intelligence (A.I.) in de toekomst een grote rol spelen. AI-systemen kunnen snel grote hoeveelheden gestructureerde en ongestructureerde gegevens verwerken en deze betekenis geven door modellen en relaties te maken. Ze genereren hypotheses, formuleren mogelijke antwoorden op vragen en bieden voorspellingen en aanbevelingen, die kunnen worden gebruikt om menselijke intelligentie en besluitvorming te verbeteren. Met de invoer van nieuwe gegevens evolueren en verbeteren AI-systemen in de loop van de tijd, waarbij nieuwe kennis wordt afgeleid zonder expliciet te worden geprogrammeerd om dit te doen.

Het is niet zo moeilijk om je een toekomst voor te stellen waarin mensen, IoT-apparaten en AI-aangedreven robots zullen samenwerken als een soort collectief ‘digitaal brein’ dat anticipeert op menselijke behoeften, en voorspellingen, aanbevelingen en oplossingen biedt. In de toekomst zullen we hiermee onze besluitvorming verbeteren en bepaalde acties uit handen geven.

 

De toekomst van IoT – IoT-inzichten voor bedrijven

Bedrijven zetten IoT-apparaten in om efficiënter te kunnen werken. Met inzichten uit IoT-gegevens verhogen bedrijven de productiviteit en zorgen ze voor een grotere operationele efficiëntie. Met technologie die onmiddellijk condities kan overbrengen, is er sprake van grote reducties in het verspillen van bederfelijke goederen, materiaal dat verloren gaat door productieproblemen, tijdverlies door onverwachte machine- of systeemstoringen en energieverbruik, hetgeen allemaal resulteert in kostenbesparingen.

Op termijn gaan we zien dat heel veel verschillende diensten en apparaten binnen een bedrijf worden toegevoegd aan het netwerk om te gaan samenwerken. De data die hier uit voortvloeit moet vervolgens in reeds beschikbare openbare- of bedrijfsdata worden geïntegreerd, om daarna tot nieuwe informatie te leiden. De toegenomen toegang tot gegevens die in realtime kunnen worden verzameld, kan ook leiden tot betere en snellere zakelijke beslissingen.

 

De toekomst van IoT – de grote rol van wearables

Wearables zullen steeds naadlozer samenwerken met andere schermen en apparaten, en steeds persoonlijkere ervaringen voor hun eigenaars creëren. Stel je voor dat iemand met een draagbaar apparaat naar zijn lokale sportschool gaat en zich kan aanmelden bij een loopband, waarop zijn inhoudsvoorkeuren zijn opgeslagen, inclusief het feit dat ze ‘s ochtends graag het journaal kijken en’ s avonds hun favoriete serie.

Ook ons lichaam en brein zal in de toekomst verbonden worden met IoT, dankzij miniatuursensoren en -chips. Er is al een in te nemen sensor – ter grootte van een zandkorrel – ontwikkeld, die kan controleren of een persoon zijn of haar medicatie heeft ingenomen en de juiste dosering heeft. Artsen maken ook al gebruik van slimme pillen om foto’s van darmkanalen te maken als een alternatief voor colonoscopieën. En in de toekomst kan een blind persoon potentieel zien met behulp van camera’s en microscopische chips die sensorische informatie doorgeven aan hun visuele cortex.

 

De toekomst van IoT – toepassingen in ons dagelijks leven

De apparaten van het IoT kunnen ons gemak bieden en een grote bijdrage leveren aan het verminderen van afval, verontreiniging en broeikasgassen, waardoor ons leven duurzamer wordt. Nu al kan een slimme thermostaat je helpen energiekosten te besparen, maar als hele buurten overgaan op deze technologie, kan het stroomnetwerk overdag ontzettend ontlast worden. Of denk eens aan files: sensoren in het wegdek kunnen actuele informatie over de staat van het wegdek, neerslag en de drukte doorgeven. Slimme verkeerslichten die informatie krijgen over de drukte, reageren daar vanzelf op. Auto’s die op hun beurt ook met internet zijn verbonden, kunnen zo files vermijden.

Het IoT zal een rol spelen in alle industrieën, zoals verzekeringen, waarbij het vermogen om sensoren te plaatsen op vrijwel alles, vroege detectie van allerlei soorten risico’s en gevaren kan betekenen. Dit in staat verzekeraars in staat klanten te belonen voor het adopteren van deze apparaten, of te straffen voor wat zij als risicovol gedrag beschouwen, zoals te hard rijden. Of denk eens aan een zelfcontrolerende diabetespompen die extra insuline geeft als de voorraadkast zegt dat je een chocoladereep hebt uitgepakt. Dolende Alzheimerpatiënten kunnen worden gevonden door slimme straatlantaarns. Precisielandbouw is een andere industrie waarin IoT-analyses worden gebruikt. De verzamelde gegevens helpen landbouwers om preciezer te werken, met kleinere hoeveelheden kunstmest en herbiciden – een aanpak die kosteneffectief is en gezondere producten oplevert.

Dit artikel is onderdeel van een serie:

Lees meer:

Deel 1 – Wat is IoT (Internet of Things): een introductie
Deel 2 – Hoe werkt IoT – het Internet of Things uitgelegd
Deel 3 – De voordelen van IoT (Internet of Things)
Deel 4 – Toepassingen van IoT – sport, entertainment en zorg
Deel 5 – IoT-toepassingen (Internet of Things) – Smart Cities
Deel 6 – IoT toegepast in Smart Homes en Smart Buildings
Deel 7 – Smart Industry met IoT (Internet of Things)
Infographic – Slimme apparaten met het IoT
Bronnen – Bronnen 3Bplus artikelen IoT

Smart Industry met IoT (Internet of Things)

De toepassing van IoT in Smart Industry

In deze serie artikelen bespreken we het Internet of Things (IoT; internet der dingen). IoT speelt straks een rol in alle facetten van ons leven: werk, privé en de omgeving waarin wij leven. IoT biedt niet alleen voor meer comfort voor de gebruiker, maar verbetert ook productieprocessen en biedt oplossingen voor problemen rond energie, gezondheidszorg en onderwijs. In dit artikel bespreken we de manieren waarop IoT dat gaat doen: wat zijn de toepassingen van IoT? We kijken specifiek hoe IoT wordt toegepast in Smart Industry.

 

Smart Industry – fabrieken

Smart Industry maakt het mogelijk om productieprocessen efficiënter en duurzamer in te richten. Sensoren verzamelen constant gegevens en verrichten kwaliteitsmetingen. Met die data kan een bedrijfsproces nauwkeurig in beeld gebracht worden. Ook kunnen er door analyse patronen ontdekt worden, waarmee processen vervolgens geoptimaliseerd kunnen worden. Met IoT zijn machines zelf in staat om aan te geven waar en wanneer onderhoud nodig is, wat het verbruik is en hoeveel voorraad er beschikbaar is.

Smart Industry

 

Smart Industry – kantoren

Middels IoT kunnen processen efficiënter en daardoor vaak goedkoper en betrouwbaarder gemaakt worden. Wie over meer data beschikt, kan veel slimmer met zijn tijd en middelen omgaan. Organisaties kunnen bijvoorbeeld besparen op hun energieverbruik. Door sensoren te plaatsen in kantoorruimtes kan worden gemeten wat de bezetting is. De verlichting en verwarming kunnen worden aangepast aan de behoefte. Het IoT kan ten slotte een rol spelen in de beveiliging. Door het pand uit te rusten met sensoren kunnen bewegingen na sluitingstijd worden gemeld aan de beveiliging.

 

Smart Industry – retail

Het IoT kan het beheren van winkelvoorraden automatiseren. Zo kan er een signaal naar de leverancier worden verzonden wanneer de winkelvoorraad onder een bepaald punt komt. Retailers kunnen het IoT ook inzetten om de klantervaring te verbeteren. Zo kan men in sensordata bijvoorbeeld zien waar de klant vaak moet wachten of juist nooit komt. Daarnaast is het mogelijk om persoonlijke aanbiedingen te doen, zoals korting op basis van de hoeveelheid bezoeken.

 

Smart Industry – landbouw

Bij Smart Farming zetten boeren drones, satellietdata en met sensoren in, bijvoorbeeld om percelen in kaart te brengen en bodemscans uit te voren. Er wordt data verzameld over het weer, grondstoffen, bodemvochtigheid om ziektevoorspellingen te kunnen doen. Hiermee kan een boer op tijd de juiste acties ondernemen, zoals het extra bewateren van zijn gewassen. Ook kunnen er sensoren in de halsband van een koe geplaatst worden om melkproductie, beweegpatronen, temperatuur en voortplanting te monitoren, analyseren en verbeteren. Op basis daarvan kan de gezondheid in de gaten gehouden worden.

 

Smart Industry – voertuigen

Met IoT kan de noodzaak van onderhoud aan voertuigen voorspeld en bewaakt worden. Dat kan inzichten opleveren voor de fabrikant en onderhoudspartijen, zoals het inplannen van een onderhoudsbeurt bij een bepaalde kilometerstand. Daarbij kun je in het geval van pech ook de route naar de dichtstbijzijnde garage ontvangen en kan het te vervangen onderdeel alvast besteld worden. Denk daarnaast ook aan verbetering in de rijervaring van de weggebruiker. Leveringsroutes kunnen geoptimaliseerd worden, wegomstandigheden beoordeeld worden, verkeersdrukte beperkt worden en kan men snel inspelen op vertragingen of problemen.

Slimme auto’s bieden entertainment en informatie, en houden data over snelheid en verbruik bij. Ook zijn er auto’s die je van een afstand kan starten of lokaliseren, en die bij geval van nood de juiste instanties waarschuwen. Sommige verzekeraars bieden klanten een lagere premie aan als ze via sensordata kunnen zien dat je geen roekeloos rijgedrag vertoont. Autonome auto’s komen ook steeds dichterbij, waarbij de weg en andere weggebruikers gemonitord worden om ongelukken te voorkomen.

Dit artikel is onderdeel van een serie:

Lees meer:

Deel 1 – Wat is IoT (Internet of Things): een introductie
Deel 2 – Hoe werkt IoT – het Internet of Things uitgelegd
Deel 3 – De voordelen van IoT (Internet of Things)
Deel 4 – Toepassingen van IoT – sport, entertainment en zorg
Deel 5 – IoT-toepassingen (Internet of Things) – Smart Cities
Deel 6 – IoT toegepast in Smart Homes en Smart Buildings
Deel 8 – De toekomst van IoT (Internet of Things)
Infographic – Slimme apparaten met het IoT
Bronnen – Bronnen 3Bplus artikelen IoT

IoT toegepast in Smart Homes en Smart Buildings

IoT-toepassingen in Smart Homes en Smart Buildings

In deze serie artikelen bespreken we het Internet of Things (IoT; internet der dingen). IoT speelt straks een rol in alle facetten van ons leven: werk, privé en de omgeving waarin wij leven. IoT biedt niet alleen voor meer comfort voor de gebruiker, maar verbetert ook productieprocessen en biedt oplossingen voor problemen rond energie, gezondheidszorg en onderwijs. In dit artikel bespreken we de manieren waarop IoT dat gaat doen: wat zijn de toepassingen van IoT? We kijken specifiek hoe IoT wordt toegepast in Smart Homes en Smart Buildings.

 

Smart Homes en Buildings – gemak, plezier en duurzaamheid

Smart Homes zijn slimme huizen waarin allerlei apparaten verbonden zijn met internet. Bewoners kunnen op afstand inloggen op beveiligingssysteem, de temperatuur regelen en de wasmachine aanzetten. Het aantal slimme apparaten in huis neemt de laatste jaren een enorme vlucht. Zo heeft al de helft van de Nederlandse gezinnen een slimme televisie in huis. De meestgebruikte IoT-apparaten worden ingezet om ons leven gemakkelijker en plezieriger te maken. Ook beveiligingsapparatuur zoals camera’s en bewegingssensoren worden al veelvuldig gebruikt.

Ook in Smart Buildings worden allerlei apparaten, zoals airconditioning, computers en smartphones, aan het internet gekoppeld. Slimme gebouwen ontstonden met de noodzaak om energie te besparen. Door te leren van de verzamelde data kunnen middels IoT het beheer, onderhoud en de kosten van nutsvoorzieningen verminderd worden. Hiermee kunnen efficiënte acties aangemaakt worden, zoals het automatisch uitschakelen van de verwarming in een ongebruikte ruimte. Door het gebruik van verwarming, elektriciteit en water te optimaliseren kunnen energieverbruik en -kosten verminderd worden.

Smart Homes en Smart Buildings

 

Smart Homes en Buildings – IoT in je dagelijks leven

Er zijn inmiddels ook complete oplossingen op de markt, waarmee huis- of kantooreigenaren de beveiliging, het energieverbruik, verlichting en audio kunnen regelen via een mobiel apparaat (zoals een smartphone of tablet).

De garagedeur gaat open op het moment dat je je straat binnenrijdt. Binnen staat de verwarming aan, omdat de thermostaat aansloeg toen je binnen 10 kilometer van je huis aankwam. Zodra je de woning binnenstapt, springt de verlichting aan in de hal. Tijdens het diner vertelt je smartwatch je dat je genoeg calorieën hebt verbrand. En de volgende ochtend wordt de douche automatisch opgewarmd als je je wekker uitzet. Daarnaast wordt er koffie gezet, worden de gordijnen geopend en krijgt je hond te eten. Je koelkast weet wanneer de melk op of over de datum is, geeft je een seintje als je nog een dag hebt om de melk op te drinken en bestelt zelfs een nieuw pak voor je.

Dankzij sensoren en zelflerende algoritmes kan het consumptiepatroon van een gebruiker worden geanalyseerd. Een slimme app is een verlengstuk van jezelf en helpt op de juiste momenten in het dagelijks leven. In al deze voorbeelden genieten gebruikers van de voordelen van hun IoT-apparaat, zonder dat zij hier het omkijken naar hebben. Zelfs het mobiele apparaat waarmee ze de IoT-oplossingen besturen, kunnen ze veelal in hun broekzak houden.

 

Smart Homes en Buildings – voorbeelden van IoT-apparaten

Nest is een zelflerende thermostaat, die automatisch de temperatuur kan aanpassen en bedient wordt vanaf je smartphone. De thermostaat leert waarom, wanneer en hoe je de temperatuur omlaag of omhoog zet en zal dat na een leerfase voor je gaan doen. De verwarming wordt alleen gebruikt als de bewoners daar behoefte aan hebben. Als overdag niemand thuis is, weet Nest dat en zal het niet gaan verwarmen, en als het weer kouder wordt, zal Nest ervoor zorgen dat het in huis warm blijft. Je kunt bijvoorbeeld ook je ventilator aansluiten, waardoor de verwarming netjes maat houdt met je airco.

Een ander voorbeeld van bestaande IoT-apparaten zijn de slimme led-lampen van Philips. Met een app op je smartphone kun je tot tientallen led-lampen tegelijk bedienen. Daarnaast kun je ze ook koppelen aan je muziek. De lampen kunnen zich automatisch aanpassen aan de sfeer die bij de muziek past. Of neem smartwatches, zoals de Fitbit en Apple Watch. Met deze wearables kun je niet alleen bellen, maar ook data verzamelen over je gezondheid en training. De IoT-apparaten houden het aantal gelopen stappen bij, net als het aantal verbrande calorieën en je slaapkwaliteit.

Dit artikel is onderdeel van een serie:

Lees meer:

Deel 1 – Wat is IoT (Internet of Things): een introductie
Deel 2 – Hoe werkt IoT – het Internet of Things uitgelegd
Deel 3 – De voordelen van IoT (Internet of Things)
Deel 4 – Toepassingen van IoT – sport, entertainment en zorg
Deel 5 – IoT-toepassingen (Internet of Things) – Smart Cities
Deel 7 – Smart Industry met IoT (Internet of Things)

Deel 8 – De toekomst van IoT (Internet of Things)
Infographic – Slimme apparaten met het IoT
Bronnen – Bronnen 3Bplus artikelen IoT

IoT-toepassingen (Internet of Things) – Smart Cities

Toepassingen van IoT – Smart Cities

In deze serie artikelen bespreken we het Internet of Things (IoT; internet der dingen). IoT speelt straks een rol in alle facetten van ons leven: werk, privé en de omgeving waarin wij leven. IoT biedt niet alleen voor meer comfort voor de gebruiker, maar verbetert ook productieprocessen en biedt oplossingen voor problemen rond energie, gezondheidszorg en onderwijs. In dit artikel bespreken we de manieren waarop IoT dat gaat doen: wat zijn de verschillende IoT-toepassingen? We gaan specifiek in op IoT-toepassingen in Smart Cities (slimme steden).

 

IoT-toepassingen – wat zijn Smart Cities?

We zien een enorme instroom van digitale technologieën in de stedelijke ruimte. Er is een duidelijke trend waarbij slimme apparaten en relevante data worden gebruikt om de kwaliteit van leven te verbeteren. Onder de noemer Smart Cities wordt deze technologie ingezet om de efficiency van systemen te verbeteren, kosten te reduceren, betrouwbaarheid te verbeteren en betere dienstverlening te bieden. Smart Cities gebruiken IoT-apparaten om data te verzamelen, analyseren en uit te wisselen. Deze communicatie is wat de steden echt slim maakt. Met deze juiste connecties en data kan het IoT verkeersopstoppingen, geluidsoverlast, criminaliteit en vervuiling verminderen.

IoT-toepassingen

 

IoT-toepassingen – milieu

IoT kan in Smart Cities ingezet worden voor een schoner milieu. We kunnen monitoren waar (chemisch) afval gedumpt wordt en in welke hoeveelheden. Daarmee kunnen we milieuvervuiling terugdrijven. Of denk eens aan slimme ondergrondse afvalcontainers die zelf aangeven of ze geleegd moeten worden. De planning en route van vuilniswagens kan daarmee vele malen efficiënter worden geregeld. Ook worden in veel Smart Cities oude straatlantaarns vervangen door slimme LED-verlichting, uitgerust met sensoren. De verlichting gaat alleen aan wanneer een voetganger of voertuig nadert.

 

IoT-toepassingen – energie

Ook wat betreft energieverbruik kunnen Smart Cities veel winnen met de inzet van IoT. Met smart grids kan een besparing bewerkstelligd worden, evenals met slimme meters in woningen. Er wordt bijvoorbeeld geëxperimenteerd met de combinatie van energieopslag en zonnepanelen. De batterijen van de opslag helpen de druk op de grid verminderen tijdens piekuren door energie op te slaan tijdens de rest van de dag. En met de zonnepanelen wordt overgebleven gewonnen energie teruggebracht in de grid.

 

IoT-toepassingen – luchtkwaliteit

Veel IoT-toepassingen in Smart Cities worden opgezet binnen het kader van luchtkwaliteit en vervuiling. Met sensoren in straatverlichting die de luchtkwaliteit continu meten en monitoren, kan bepaald worden hoe het is gesteld met de luchtkwaliteit. Wanneer je deze data analyseert, kun je mogelijke oorzaken achterhalen waarom het op een bepaalde plek slecht is gesteld met de luchtkwaliteit. Stel dat er weinig doorstroming van verkeer blijkt, dan kun je vervolgens de stoplichten daar anders afstemmen om de doorstroming, en daarmee de luchtkwaliteit, te verbeteren.

 

IoT-toepassingen – verkeer

Middels een app op je telefoon kun je dankzij de sensoren in een Smart City zien waar er nog een parkeerplaats is voor je auto. Een andere IoT-toepassing op het gebied van verkeer zijn slimme stoplichten die zorgen voor betere doorstroming van het verkeer. Minder opstoppingen, minder files en minder smog. En wanneer je de gehele verkeersstroom kunt monitoren en analyseren, kun je verkeer ook via een andere route laten rijden, zeker als blijkt dat weggebruikers op bepaalde punten bijvoorbeeld steeds hard moeten remmen. Ten slotte kun je denken aan apps die het gedrag van de auto meten en daarmee kunnen bepalen waar het wegdek slecht is, zodat wegwerkers gericht aan het werk kunnen.

Dit artikel is onderdeel van een serie:

Lees meer:

Deel 1 – Wat is IoT (Internet of Things): een introductie
Deel 2 – Hoe werkt IoT – het Internet of Things uitgelegd
Deel 3 – De voordelen van IoT (Internet of Things)
Deel 4 – Toepassingen van IoT – sport, entertainment en zorg
Deel 6 – IoT toegepast in Smart Homes en Smart Buildings

Deel 7 – Smart Industry met IoT (Internet of Things)
Deel 8 – De toekomst van IoT (Internet of Things)
Infographic – Slimme apparaten met het IoT
Bronnen – Bronnen 3Bplus artikelen IoT

De voordelen van IoT (Internet of Things)

Wat zijn de voordelen van IoT?

Het Internet of Things (IoT; internet der dingen) wordt besproken in deze serie artikelen. Het IoT is een netwerk van verbonden objecten die gegevens verzamelen en delen over de manier waarop ze worden gebruikt en over de omgeving om hen heen. Het internet is wat al deze objecten of “dingen” met elkaar verbindt. Maar wat kan het IoT precies doen? Of beter gezegd: wat zijn de voordelen van IoT?

 

De voordelen van IoT – slimme objecten

In de huidige visie spelen slimme objecten een sleutelrol in het IoT. Wanneer de informatie van het internet wordt toegevoegd aan domme objecten,  worden ze nuttiger en breder inzetbaar. IoT kent verschillende gradaties: 1) je kunt een object iets laten meten en op basis daarvan een eenduidige actie laten uitvoeren, 2) je kunt een object ook bepaalde informatie laten duiden en op basis daarvan laten ingrijpen, en 3) je kunt een object data laten begrijpen en zelfstandig nieuwe doelen laten stellen. Het IoT draait om het idee het leven eenvoudiger te maken. De meeste apparaten die gebruikt worden voor IoT, leren van zichzelf, mensen en elkaar. Dit betekent dat er binnenkort weinig tot geen menselijke interactie meer nodig is met deze apparaten. Zeker als er meer apparaten zijn die met andere apparaten kunnen samenwerken, zelfs die van verschillende fabrikanten, kunnen we veel alledaagse taken automatiseren.

De voordelen van IoT (Internet of Things)

 

De voordelen van IoT – een aangenamer leven

De verwachtingen rond het internet der dingen zijn dat er vanuit diverse gezichtspunten  voordelen zullen zijn, zoals efficiëntere processen, verkoop meer toegespitst op klanten, betere zorg en veiligheid, en de komst van nieuwe diensten die het leven aangenamer maken. De verwachtingen zijn bijvoorbeeld dat het IoT productieprocessen zal verbeteren en oplossingen kan bieden voor problemen rondom energie, milieu en criminaliteit. Zo kunnen de apparaten ingezet worden in Smart Cities en Smart Homes. Naar verloop van tijd kan ons energieverbruik afnemen, zullen we minder producten verspillen en minder geld uitgeven.

 

De voordelen van IoT – een voorbeeld: voorspellend onderhoud

Je productielijnen moeten optimaal beschikbaar blijven, tegen de laagste kosten. Dit betekent dat stilstand voorkomen moet worden. Meestal zet men in op periodiek onderhoud, maar dat is wellicht helemaal niet nodig, waardoor we teveel onderhoudskosten maken. Wanneer we stilstanden beter kunnen voorspellen, dan kunnen we onderhoud doen op het juiste moment. Dus net voor het moment dat er een stilstand ontstaat. Doordat we apparaten eenvoudig kunnen uitlezen en continue meetwaarden van diverse sensoren en andere gegevens vastleggen, kunnen we trends herkennen, zoals een oplopende temperatuur.  Deze trends kunnen we in dit geval omzetten naar voorspellend onderhoud.

 

De voordelen van IoT – objecten met rekenkracht en zintuigen

In essentie hebben we met het IoT objecten rekenkracht en zintuigen gegeven. Ze kunnen metingen van de omgeving doen en de data inzetten om hun eigen instellingen te veranderen en andere apparaten te signaleren om dit te doen. Veel van de objecten voeren acties uit op basis van algoritmen, die ofwel binnen hun eigen processors ofwel op Cloudservers plaatsvinden, in plaats van de als-dan-aanwijzingen uit het verleden.

Dit artikel is onderdeel van een serie:

Lees meer:

Deel 1 – Wat is IoT (Internet of Things): een introductie
Deel 2 – Hoe werkt IoT – het Internet of Things uitgelegd
Deel 4 – Toepassingen van IoT – sport, entertainment en zorg

Deel 5 – IoT-toepassingen (Internet of Things) – Smart Cities
Deel 6 – IoT toegepast in Smart Homes en Smart Buildings

Deel 7 – Smart Industry met IoT (Internet of Things)
Deel 8 – De toekomst van IoT (Internet of Things)
Infographic – Slimme apparaten met het IoT
Bronnen – Bronnen 3Bplus artikelen IoT

Infographic: de smart city als ultieme slimme oplossing

Bij 3Bplus bieden we slimme oplossingen, waarmee we kunnen zorgen voor comfort en veiligheid. We meten onder meer de waterstanden en monitoren bomen. Het ultieme voorbeeld van een slimme oplossing is een slimme stad, oftewel een smart city. Over dat onderwerp handelt deze infographic. We beginnen met een definitie, want wat is een smart city? Een smart city wil antwoord bieden op de uitdagingen van onze tijd, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid als levenskwaliteit. Om die doelstellingen te behalen, zetten smart cities onder meer technologie in, zoals sensoren, IoT en Big Data.

Infographic: de smart city als ultieme slimme oplossing

Deze infographic is onderdeel van een serie.

Lees meer:

Artikel 2 – Technologie in een smart city – sensoren, IoT en Big Data
Artikel 3 – Waarom smart cities slim (willen en moeten) worden
Artikel 4 – De toekomst van smart cities – samenleving en techniek
Artikel 5 – Hoe wordt een stad een smart city – de weg naar een slimme stad
Artikel 6 – Voorbeelden van smart city-technologie – verkeer, milieu en meer
Artikel 7 – Voorbeelden van smart cities overal ter wereld
Artikel 8 – Inwoners van een smart city – de rol van burgers in smart cities
Bronnen – Bronnen 3Bplus artikelen smart cities

Voorbeelden van smart cities overal ter wereld

Smart cities in Nederland, Europa en de wereld

Smart cities zijn al lang geen toekomstmuziek meer. Je vindt ze overal ter wereld, zo ook in Nederland. In dit artikel in de serie over deze slimme steden geven we een aantal voorbeelden van smart cities. We bespreken een aantal steden in Nederland en Barcelona, Londen, Oslo, Seoel en Singapore,. Hierbij geven we ook weer welke smart city-ontwikkelingen er zoals plaatsvinden

 

Voorbeelden van smart cities – Nederland

Een in Amsterdam ontwikkelde app laat de eigenaren van parkeerplaatsen deze tegen een vergoeding aan mensen verhuren. De gegenereerde gegevens worden door de stad gebruikt om de vraag en de verkeersstromen in de stad te bepalen. Een aantal woningen is daarnaast voorzien van slimme energiemeters, met beloningen die worden verleend aan degenen die het energieverbruik actief verminderen. Andere initiatieven zijn onder meer flexibele straatverlichting, waarmee gemeenten de helderheid van straatverlichting kunnen controleren. En slim verkeersmanagement, waar het verkeer in realtime door de stad wordt bewaakt en informatie over de huidige reistijd op bepaalde wegen wordt uitgezonden om automobilisten in staat te stellen de beste routes te bepalen. Ook is er een sensor gecreëerd om lokale luchtvervuiling te controleren, die gratis WiFi biedt wanneer de burgers de luchtkwaliteit in hun straat verbeteren. En ten slotte organiseren diverse ondernemers onder andere gezamenlijk hun distributie en staan er afvalbakken met een ingebouwde afvalpers.

In Nijmegen krijgen burgers toegang tot real-time milieu-informatie via sensoren geïnstalleerd over de hele stad. Dit geeft particulieren, bedrijven en de overheid een waardevol startpunt voor de bestrijding van geluidsoverlast en luchtvervuiling. Een laatste voorbeeld van slimme stadstechnologie kan in Rotterdam worden gevonden. De gemeente Rotterdam ontwikkelt een 3D-model, dat gebruikt wordt voor simulatiedoeleinden, stadsplanning, ontwerp, stadsbeheer, stadsmarketing en analyse. Gebruikers zijn stedelijke ontwerpers, licentieautoriteiten en de managers van alle gemeentelijke infrastructuur zoals loodgieters. Mogelijke implicaties van nieuwe bouwplannen kunnen gemakkelijk worden gevisualiseerd. Het 3D-model geeft ook burgers inzicht in geplande projecten en de gevolgen voor hun wijk, om hun begrip van de keuzes die door de gemeente worden gemaakt te verbeteren.

Voorbeelden van smart cities overal ter wereld, zoals Amsterdam, Londen en Seoel

 

Voorbeelden van smart cities – Barcelona

In Barcelona is te zien hoe de straatlichten automatisch dimmen als er niet veel mensen op straat zijn. De straatlichten zijn ook uitgerust met sensoren die de luchtkwaliteit meten en verbonden zijn met het WiFi-netwerk van de stad, dat gratis toegang tot internet biedt. Als automobilisten naar de dichtstbijzijnde beschikbare parkeerplaats worden gestuurd, of als de waterstand in de fonteinen in de openbare parken te laag of hoog is, regelen sensoren in Barcelona het. Sensoren in de grond analyseren regen en het voorspelde niveau van regenverwachting en passen de sprinklers van de stad aan om water te sparen.

De sensoren kunnen het energieverbruik bijhouden en afvalafvoer regelen. Bijvoorbeeld, sensoren geïnstalleerd in de afvalbakken vormen de meetpunten die de hoeveelheid afval bepalen. Deze gegevens worden dan gedeeld met afvalwagens om hen te helpen hun routes te optimaliseren en te plannen. Ten slotte worden ouderen en gehandicapte burgers proactief gecontroleerd met behulp van sensortechnologie. De stad heeft het gebruikte platform online geplaatst. Hiermee zijn stadsplanners over de hele wereld in staat om gegevens van de slimme stadsprojecten te bestuderen en ervan te leren.

 

Voorbeelden van smart cities – Londen

In Londen wordt smart city-technologie ingezet om het verkeer aan te pakken. Niet alleen worden wegen en het busnetwerk aangepakt, maar daarnaast heeft de stad ook investeringen gedaan in slimme verkeerstechnologie. Zo wordt er gebruik gemaakt van een verkeersmanagementsysteem, dat de duur van groen licht optimaliseert door data van magnetometers en inductielussen te verzamelen. Hiermee kunnen verkeerslichten door de hele stad gecoördineerd worden om de doorstroom van het verkeer te verbeteren. Ook werkt de stad aan het eenvoudiger maken van parkeren en zijn er berichten beschikbaar die verkeersdeelnemers informeren over files. Ten slotte is er in het kader van mobiliteit een app gebouwd die locatie bepaalt en waartegen je kunt zeggen waar je heen wilt, waarna de app je vertelt welke routes je kunt nemen.

 

Voorbeelden van smart cities – Oslo

Oslo zet informatietechnologie in om energieverbruik en broeikasgasemissies te beperken, zo is het transportnet herbouwd en zijn er sensoren geïnstalleerd om te helpen parkeren. De stad heeft een sensornetwerk geïnstalleerd om de zorg van zieke oudere patiënten te verbeteren en een netwerk van slimme straatverlichting opgericht. Hierdoor is het energieverbruik met bijna twee derde verminderd. Daarnaast is Oslo een van de eerste steden die commerciële smart grid-diensten lanceert en heeft het een uitgebreid netwerk voor het opladen van elektrische voertuigen. Verder zijn er plannen om de CO2-uitstoot van auto’s te verminderen, waarbij wordt gekeken naar het verbieden van privévoertuigen. En is er kentekenplaatherkenningstechnologie die op de filevergoedingsregeling aansluit. Ten slotte is de stad begonnen met het uitrollen van slimme LED-verlichting.

 

Voorbeelden van smart cities – Seoel

Het internationale zakendistrict in Seoel, Songdo, is gebouwd om slim te zijn. Slimme werkcentra met teleconferentiesystemen stellen een derde van de overheidsmedewerkers in staat om dichter bij huis te werken, welke allemaal uitgerust zijn met Wi-Fi en sensornetwerken. Afvalzuigsystemen voeren huishoudelijk afval af via ondergrondse leidingen die het transporteren naar verwerkingsinstallaties waar het gesorteerd en gerecycled wordt. Met behulp van slimme apparaten en op afstand gestuurde medische apparatuur biedt Seoel medische raadpleging en telehealth-check-ups voor ouderen en mindervaliden.

De stad heeft OLEV-transportsystemen succesvol geïmplementeerd. Als elektrische openbare bussen over de weg bewegen, worden ze automatisch geladen. Dit wordt mogelijk gemaakt door de magnetische velden die worden gevormd door kabels onder het wegdek. De OLEV-apparaten converteren de magnetische velden naar elektrische energie. De ‘IoT Cube’ in Songdo is een levend, ademend laboratorium, een testruimte voor wat de toekomst kan brengen. Het lab van IoT Cube verzamelt real-time data van de burgers van de stad, waardoor het een essentiële testruimte vormt voor de innovaties en oplossingen van Seoel.

 

Voorbeelden van smart cities – Singapore

Een netwerk van sensoren en camera’s in Singapore volgt netheid en verkeer, zo kan er gemeten worden of mensen in onbevoegde zones roken of als mensen rommel uit gebouwen gooien. Ook werkt de stadstaat aan een dynamisch 3D-model waarmee stadsplanners voetgangers- en verkeersstromen kunnen analyseren, verschillende concepten kunnen testen en evacuatiesimulaties bij noodsituaties kunnen trainen. De overheid heeft veel van de gegevens die het verzameld openbaar gemaakt. Daarnaast maakt Singapore gebruik van een congestieheffing, terwijl ook investeringen in wegensensoren, geleidende verkeerslichten en slimme parkeerplaatsen worden gedaan.

Ook autonome auto’s komen naar Singapore. De straten van de stad zijn doorlopende testplaatsen voor proeven met autobussen, robotbussen en autonome taxi’s. De stadstaat heeft verder een hoge smartphone-penetratie en scoort goed met betrekking tot breedbandbeschikbaarheid. Bijna alle overheidsdiensten van Singapore zijn online beschikbaar en toegankelijk, ook zijn er applicaties voor gezondheidszorg en transport uitgerold. Sensortechnologie en slimme applicaties in woningen bieden inwoners gedragsfeedback die hen helpt om energie- en waterverbruik te verminderen. De overheid analyseert deze data om het ontwerp, de planning en het onderhoud van deze en toekomstige woningen te verbeteren.

Dit artikel is onderdeel van een serie.

Lees meer:

Artikel 1 – Wat is een smart city (slimme stad): een introductie
Artikel 2 – Technologie in een smart city – sensoren, IoT en Big Data
Artikel 3 – Waarom smart cities slim (willen en moeten) worden
Artikel 4 – De toekomst van smart cities – samenleving en techniek
Artikel 5 – Hoe wordt een stad een smart city – de weg naar een slimme stad
Artikel 6 – Voorbeelden van smart city-technologie – verkeer, milieu en meer
Artikel 8 – Inwoners van een smart city – de rol van burgers in smart cities
Infographic – De smart city als ultieme slimme oplossing
Bronnen – Bronnen 3Bplus artikelen smart cities

Voorbeelden van smart city-technologie – verkeer, milieu en meer

Smart city-technologie – verkeer, milieu, veiligheid en meer

In een van de eerdere artikelen in deze serie over smart cities bespraken we de technologie in deze slimme steden. Dit artikel staat aansluitend in het teken van voorbeelden van smart city-technologie. We geven een aantal voorbeelden op de gebieden: mobiliteit, verkeer, milieu, afval, veiligheid, gezondheid, stadsplanning en burgerschap.

 

Voorbeelden van smart city-technologie – mobiliteit

Een slimme stad is een stad die het verkeer vermindert, en mensen en goederen zich efficiënt laat verplaatsen. Deze inspanningen kunnen het aantal verkeersongevallen verminderen, evenals de mate van vervuiling en tijd in het verkeer, hetgeen resulteert in een gezondere bevolking. Een slimme stad ondersteunt hiertoe multimodaal vervoer, en slimme verkeerslichten en parkeerplaatsen.

In een slimme stad worden sensoren en camera’s ingezet om gegevens over de beweging van mensen te verzamelen. Om mensen effectief te dienen, helpt het als de stadsautoriteiten weten hoeveel mensen zich waar en wanneer bevinden. Deze toepassingen van smart city-technologie stellen de gemeente in staat om de stroom van mensen, voertuigen en fietsen in de omgeving effectief te beheren. Dit helpt onder meer om files te verminderen en bevordert gezond reizen doordat zichtbaar is waar vervuilingsvrije gebieden in een stad liggen.

 

Voorbeelden van smart city-technologie – verkeer

Maar liefst een derde van het verkeer in de stad is zoekverkeer. Smart city-technologie die in dit kader ingezet wordt, betreffen parkeer-apps die automobilisten helpen een parkeerplek te vinden. Ook het betalen voor een parkeerplaats kan direct via de smartphone. Slimme verkeerslichten hebben camera’s die de verkeersstroom bewaken en deze weerspiegelen in de verkeerssignalen. Het vermogen om beweging te detecteren, kan ook gebruikt worden om de LED-straatverlichting aan te passen, zo kan deze gedimd wordt als er niemand is en verhelderd worden als verkeer langskomt. Ook stadsbussen kunnen worden aangesloten, zodat mensen in real time informatie hebben over wanneer een bus naar een bushalte komt. Ten slotte zou autonoom vervoer een prima voorbeeld zijn van succes voor een slimme stad.

Steden gebruiken video van sensoren dus om informatie over verkeer en beschikbare parkeerplaatsen te verzamelen. Deze gegevens worden ter beschikking gesteld op openbare websites en apps die onder meer files en vrije parkeerplaatsen tonen. Ook kunnen er voorspellingen gedaan worden en op basis daarvan specifieke verkeersroutes aangeraden worden. Daarnaast kan de sensordata over routes van voetgangers ondernemers helpen die een nieuwe winkel willen openen. Verder kan middels schattingen over de omvang van menigtes effectief gereageerd worden op publieke verstoringen en opruimingspersoneel ingezet worden na evenementen. Naast data afkomstig van sensoren en camera’s kan er ook data ingevoerd worden. Zo kunnen straatafsluitingen en verkeersproblemen doorgegeven worden, waardoor burgers een nieuwe route kunnen plannen en ambtenaren sneller kunnen reageren.

Voorbeelden van smart city-technologie - verkeer, milieu, veiligheid en meer

 

Voorbeelden van smart city-technologie – milieu

Het totale energiegebruik is ook onderdeel van een slimme stad. Smart city-technologie richt zich hierbij onder meer op de installatie van slimme meters, elektrische voertuigen, beter netbeheer en de optimalisatie van energieproductie via duurzame bronnen. Smart grids maken deel uit van de ontwikkeling van een slimme stad, evenals de eerder genoemde slimme straatverlichting. Dit is ook door te voeren in woningen en gebouwen: detectie van bewegingen kan verlichting aanzetten, en ook verwarming en airconditioning kunnen worden geoptimaliseerd.

Een smart city maakt zich ook sterk voor milieubewaking en -bescherming, zo kan middels sensoren de luchtkwaliteit, en ozon- en geluidsniveaus gemeten worden. Daarnaast meten de sensoren bijvoorbeeld de grondwaterstand of de impact van zonnepanelen. Door het verzamelen van milieugegevens kan er vroegtijdig gewaarschuwd worden voor vervuiling en andere milieuproblemen. Naast het verkeer heeft ook de industrie een effect op de luchtkwaliteit. Met een slim sensornetwerk kunnen bedrijven meer inzicht geven in hun uitstoot, het effect van veranderingen controleren, bedrijfsprocessen optimaliseren en het risico op calamiteiten minimaliseren. De temperatuur is in steden hoger dan in de omgeving. Slimme stedelijke vormgeving kan dit warmte-eiland effect verminderen. Omdat stedelijke hitte-eilanden een lokaal zijn, is het belangrijk om te weten waar ze zich voordoen. Sensoren kunnen helpen bij het in kaart brengen ervan en het ontwerpen van oplossingen.

 

Voorbeelden van smart city-technologie – afval

In een smart city wordt ook afvalinzameling slimmer gemaakt. Dit gebeurt bijvoorbeeld door het installeren van sensoren op vuilnisbakken of het voorzien van afvalbakken van een ingebouwde afvalpers. Het resultaat is dat de afvalbakken minder geleegd hoeven worden en er minder vuilniswagens rijden. Daarnaast helpen sensoren en data ook om de straten schoon te houden. Medewerkers en burgers gebruiken video en smartphones om illegaal gedumpt afval, achtergelaten items en andere afvalproblemen te documenteren. Deze benadering heeft het niet alleen mogelijk gemaakt om probleemgebieden beter te identificeren, maar heeft ook bijgedragen tot het verminderen van de opruimingsinspanningen van de stad.

 

Voorbeelden van smart city-technologie – veiligheid en zorg

Een belangrijk aspect van slimme steden is om mensen zich veilig te laten voelen. Sensoren kunnen worden gebruikt voor een veelheid aan toepassingen, zowel voor beveiliging van eigendommen als om burgers veilig te houden. Dit omvat inbraakalarmen, bewakingscamera’s, branddetectie en overstromingsalarmen. Dergelijke alarmen kunnen verbinden met wetshandhaving en noodhulp, maar ook met particuliere exploitanten en vertrouwde buren. Verder is er smart city-technologie gericht op het voorkomen of verminderen van de risico’s en gevolgen van nadelige gebeurtenissen, waaronder ongevallen, milieuvervuiling en natuurrampen.

Sensoren in smart cities worden gebruikt voor gezondheidswaarneming, waar gegevens worden verzonden naar medische professionals. Daarnaast kunnen ze medische noodgevallen detecteren, zoals valdetectie. Er zijn bijvoorbeeld ook met een sensor uitgeruste inhalatoren voor astmapatiënten om te bepalen waar in de stad slechte luchtkwaliteit ademhalingsproblemen veroorzaak. En ten slotte kan het testen van loodgehalte in water in realtime gezondheidsproblemen voorkomen.

 

Voorbeelden van smart city-technologie – stadsplanning en burgerschap

Een voorbeeld van slimme stadstechnologie is van toepassing op stadsplanning, een kritieke functie van alle steden. Omdat de data die wordt gebruikt van slimme stadstechnologieën veel meer realtime en accuraat is, wordt de planning van landgebruik veel slimmer. Datasets van transport-, engineering- en planningsdiensten worden in een breed platform gecombineerd, waardoor de grondgebruiksplanning drastisch wordt verbeterd, aangezien alle besluitvormers gelijke toegang tot dezelfde gegevens hebben.

Burgers kunnen zelf ook optreden als sensoren door te rapporteren wat ze waarnemen. Denk maar eens aan de eerder genoemde websites en apps waarmee burgers problemen kunnen doorgeven met mobiliteit en vervuiling. Deze data kan, samen met sensorgegevens van onder meer gebouwen, lantaarns, en auto’s, worden gebruikt om de stad in zijn totaliteit te analyseren en te visualiseren. Vervolgens kan de stadsdata online gepubliceerd worden, zodat iedereen toegang heeft tot de gegevens en hiermee aan de slag kan. Deze data kan dan vervolgens ook weer ingezet worden ten bate van diezelfde burgers, omdat deze waardevolle inzichten en informatie bevatten over hoe burgers met steden omgaan. Verkeersgegevens die door straatverlichting worden verzameld, kunnen een prima locatie voor een nieuw restaurant in een vernieuwde wijk aanwijzen. Deze voorspellende analyses helpen steden om gegevens te filteren en te vertalen naar relevante en handige informatie die het stadsleven beter, gemakkelijker en productiever maakt.

Dit artikel is onderdeel van een serie.

Lees meer:

Artikel 1 – Wat is een smart city (slimme stad): een introductie
Artikel 2 – Technologie in een smart city – sensoren, IoT en Big Data
Artikel 3 – Waarom smart cities slim (willen en moeten) worden
Artikel 4 – De toekomst van smart cities – samenleving en techniek
Artikel 5 – Hoe wordt een stad een smart city – de weg naar een slimme stad
Artikel 7 – Voorbeelden van smart cities overal ter wereld
Artikel 8 – Inwoners van een smart city – de rol van burgers in smart cities
Infographic – De smart city als ultieme slimme oplossing
Bronnen – Bronnen 3Bplus artikelen smart cities

Waarom smart cities slim (willen en moeten) worden

De redenen achter smart cities

In deze serie artikelen bespreken we smart cities. Eerdere artikelen stonden in het teken van het geven van een definitie en omschrijving van een smart city. Ook bespraken we veelgebruikte technologie in deze slimme steden. In dit artikel gaan we aansluitend in op de vraag waarom smart cities eigenlijk slim willen en moeten worden.

 

Waarom smart cities – de groei van steden

In 2007 is het aantal mensen dat in steden woont voor het eerst het aantal mensen in plattelandsgebieden overschreden. Uit onderzoek blijkt dat inmiddels meer dan 3,5 miljard mensen in steden wonen, en dat is meer dan de helft van de wereldbevolking. In 2030 zal dat zelfs 60 procent zijn en in 2050 driekwart van de mensheid. Daarnaast groeien grote steden steeds verder. In 2016 woonde 23 procent van de wereldbevolking in steden met meer dan 1 miljoen inwoners en de onderzoekers verwachten een groei naar 27 procent in 2030. In dezelfde periode zal het aantal steden met meer dan 10 miljoen inwoners stijgen van 28 naar 41 procent.

De redenen waarom smart cities slim moeten en willen worden

 

Waarom smart cities – de druk op steden

Mensen voelen zich aangetrokken tot steden door de vele kansen op (beter) werk en een beter leven. Maar het leven in steden levert niet alleen maar voordelen op. Zo komen inkomen en productiviteit onder druk te staan door de hogere kosten van leven en werken in een stad. De prijzen voor zakelijk en particulier onroerend goed stijgen in een rap tempo bij een groeiende economie, en het woon-werkverkeer wordt lastiger door congestie. Andere beperkende factoren voor het vestigingsklimaat in steden zijn onder meer veiligheid, luchtvervuiling en negatieve gezondheidseffecten.

Naarmate de omvang van de steden groeit, doen de uitdagingen voor steden dat ook. Deze uitdagingen omvatten:

 1. Demografische druk door de snelle groei van steden, de achteruitgang van vroegere industriesteden, en vergrijzing.
 2. Milieudruk door bevolkingsgroei. Toenemende welvaart in ontwikkelingslanden en het onvermogen van infrastructuur om gelijke tred te houden met deze groei. Het toenemende bewustzijn van klimaatverandering en de kwetsbaarheid van steden voor extreme weersomstandigheden. Luchtkwaliteit is ook een steeds belangrijker aspect van stedelijke omgevingen, een last voor de gezondheidszorg en een politiek probleem voor stadsautoriteiten.
 3. Fragiliteit, in termen van kwetsbaarheid voor natuurrampen, maar ook onvermogen van infrastructuur om om te gaan met snelle sociale en economische veranderingen.
 4. De financiële druk, verergerd door de financiële crisis, heeft ertoe geleid dat veel steden grote budgettaire bezuinigingen hebben geleden. Dit heeft ervoor gezorgd dat steden openstaan voor innovatieve bedrijfsmodellen en financiële afspraken inclusief particuliere publieke partnerschappen.
 5. Economische druk, als gevolg van de toegenomen concurrentie tussen steden om kapitaal, bedrijven en welvarende burgers aan te trekken. Hiertoe is onder meer goede connectiviteit en een positieve houding ten aanzien van technologie noodzakelijk.

 

Waarom smart cities – de voordelen van een smart city

Hoe lossen we deze uitdagingen op en maken we onze steden leefbaar, bereikbaar en veilig? En hoe benutten we de economische kansen die onze steden bieden? Door er smart cities van te maken, waarmee infrastructuur beter beheerd wordt, milieubeleid groener wordt, en burgers kort gezegd een betere levenskwaliteit krijgen. Onder de kapstok van smart cities vinden en verbinden steden duurzame programma’s en innovatieve werkwijzen voor de uitdagingen van de stad.

Smart cities bieden dus oplossingen voor de uitdagingen waarmee steden te maken krijgen. Er zijn echter ook nog aanvullende voordelen te benoemen, zo wordt geschat dat de smart city-industrie $400 miljard waard zal zijn in 2020. In de publieke sector geeft de uitrol van slimme technologie de overheid de mogelijkheid om meer waarde te geven aan zijn ondernemende en individuele burgers. Onder meer door verbetering van de kwaliteit van het leven, het verlagen van de bedrijfskosten en het vergroten van hun efficiëntie. Daarnaast is er door technologische mogelijkheden veel meer en sneller interactie met de gebruikers van de stad. Dit is een kans om een brug te bouwen naar de samenleving. Slimme steden vormen een mogelijke breuk van de oude, starre bureaucratische structuren en methoden.

Dit artikel is onderdeel van een serie.

Lees meer:

Artikel 1 – Wat is een smart city (slimme stad): een introductie
Artikel 2 – Technologie in een smart city – sensoren, IoT en Big Data
Artikel 4 – De toekomst van smart cities – samenleving en techniek
Artikel 5 – Hoe wordt een stad een smart city – de weg naar een slimme stad
Artikel 6 – Voorbeelden van smart city-technologie – verkeer, milieu en meer
Artikel 7 – Voorbeelden van smart cities overal ter wereld
Artikel 8 – Inwoners van een smart city – de rol van burgers in smart cities
Infographic – De smart city als ultieme slimme oplossing
Bronnen – Bronnen 3Bplus artikelen smart cities

Wat is een smart city (slimme stad): een introductie

Wat is een smart city?

In deze serie artikelen bespreken smart cities. We gaan in op de technologie die in deze slimme steden gebruikt wordt en geven voorbeelden van slimme steden. Ook besteden we aandacht aan de toekomst van smart cities. We beginnen in dit eerste artikel echter met een definitie, want wat is een smart city? Om daar een antwoord op te geven, gaan we onder meer in op de doelstellingen van een smart city en de zes aspecten die zo’n slimme stad definiëren. We sluiten af met een korte omschrijving van de ideale smart city.

 

Wat is een smart city: een definitie van een smart city

Een smart city wil antwoord bieden op de uitdagingen van onze tijd, zoals duurzaamheid als levenskwaliteit. Dit wordt onder meer bereikt door de efficiëntie van de stedelijke werking en diensten te verbeteren, evenals het concurrentievermogen. En ervoor te zorgen dat de stad voldoet aan de behoeften van huidige en toekomstige generaties met betrekking tot economische, sociale en milieuaspecten. Een smart city moet kort gezegd een goede plek zijn om te wonen, met de best mogelijke levenskwaliteit en met een zo efficiënt mogelijke inzet van middelen.

In een smart city wisselt men gegevens uit en werkt men gezamenlijk aan projecten. Daarnaast zijn smart cities duurzaam en springen ze zuinig om met energie, water, grondstoffen, voeding en financiële middelen. Ten derde moeten smart cities hun inwoners, bedrijven en stadsdiensten aanmoedigen nieuwe manieren van organiseren, delen, communiceren en produceren te bedenken. Verder is een stad pas echt slim als ze haar inwoners en bedrijven bij haar projecten weet te betrekken. Ten slotte houdt een smart city zich bezig met vereenvoudigen: iedereen heeft het liefst simpele, transparante (openbare) diensten.

Stel je eens een smart city voor

 

Wat is een smart city: de doelstellingen van een smart city

De belangrijkste doelstellingen van slimme steden zijn: 1) verbetering van de milieukwaliteit in de stedelijke ruimte. Onder meer door vermindering van CO2-uitstoot, verkeer en afval. En de optimalisatie van het energieverbruik door het energiezuiniger maken van gebouwen, huishoudelijke apparaten en elektronische apparaten. Aangevuld met recycling van energie en gebruik van hernieuwbare energie. En 2) versterking van de kwaliteit van leven. En het leveren van betere openbare en particuliere diensten, zoals openbaar vervoer en gezondheidsdiensten.

 

Wat is een smart city: de zes aspecten van een smart city

In de literatuur zijn zes verschillende aspecten van smart cities gedefinieerd: (smart) economy, people, governance, mobility, environment en living.

1) Onder smart economy worden aspecten als innovativiteit, ondernemerschap, een flexibele arbeidsmarkt en het internationale netwerk meegenomen. 2) Smart people gaat niet alleen over de opleiding van mensen in de stad, maar ook om sociale interactie, ruimdenkendheid en participatie in het openbare leven. 3) Onder smart governance valt transparantie van de overheid, de beschikbaarheid van publieke en sociale diensten, en de participatie van burgers in besluitvorming. 4) Vervoerssystemen en (ICT-)infrastructuur zijn onderdeel van smart mobility, waarbij bereikbaarheid (zowel fysiek als digitaal) een grote rol speelt. 5) Smart environment focust zich op duurzaam management van resources, milieubescherming en problemen met vervuiling. 6) Het laatste aspect (smart living) richt zich op het leven van burgers, waaronder cultuur, gezondheid, veiligheid, huisvesting en sociale cohesie.

 

Wat is een smart city: de ideale smart city

Een ideale smart city is een stad waar het prettig en gezond wonen is, waar je kunt beschikken over betrouwbaar transport, waar (goed) werk is, en waar het gezellig en veilig is. En uiteraard is het een duurzame stad. De economie bruist er van nieuwe succesvolle activiteiten. Iedereen geniet er van cultuur. Een ideale smart city checkt als een soort levend organisme zelf zijn vitale functies, past zichzelf aan en houdt zichzelf gezond, waarmee het de nadelen van verstedelijking minimaliseert. Weg met verstopte verkeersstromen, woningnood, ongezonde concentraties fijnstof, overbevolkte binnensteden, afbrokkelende sociale structuren, en geluidsoverlast.

Dit artikel is onderdeel van een serie.

Lees meer:

Artikel 2 – Technologie in een smart city – sensoren, IoT en Big Data
Artikel 3 – Waarom smart cities slim (willen en moeten) worden
Artikel 4 – De toekomst van smart cities – samenleving en techniek
Artikel 5 – Hoe wordt een stad een smart city – de weg naar een slimme stad
Artikel 6 – Voorbeelden van smart city-technologie – verkeer, milieu en meer
Artikel 7 – Voorbeelden van smart cities overal ter wereld
Artikel 8 – Inwoners van een smart city – de rol van burgers in smart cities
Infographic – De smart city als ultieme slimme oplossing
Bronnen – Bronnen 3Bplus artikelen smart cities